ผนึกกำลัง! กรมทางหลวงชนบท-กรมโยธาบูรณาการข้อมูลถนน-ผังเมืองเดินหน้าพัฒนาประเทศ

วันที่ 1 พ.ค.2562 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบูรณาการข้อมูลการปฏิบัติราชการ โดยมี นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานมีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการในการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการร่วมกัน ทั้งในด้านการบริหารจัดการทางวิชาการ การปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องและหรือคล้ายคลึงกัน ตลอดจนสนับสนุนด้านการประสานงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้เพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายให้มีความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ การปฏิบัติและการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติของทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ขึ้น เป็นกรอบแห่งความร่วมมือในการดำเนินงาน

โดยมีสาระสำคัญ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ แผนผัง และ/หรือข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของแนวถนนโครงการตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ในพื้นที่ที่ดำเนินการตามที่กรมทางหลวงชนบทขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม

กรมทางหลวงชนบทจะสนับสนุน และให้บริการแผนที่/ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองขอรับการสนับสนุน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

สำหรับระยะเวลาความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงโดยมีระยะเวลา 5 ปี ในกรณีที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือระยะเวลาดังกล่าว หรือยกเลิกบันทึกข้อตกลง ให้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ