เริ่มแล้ว! ขนส่งออกใบอนุญาตขับรถแบบใหม่เป็นบัตรพลาสติกมีคิวอาร์โค้ด ยกมาตรฐานสู่ระดับสากล

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานคุณภาพใบอนุญาตขับรถสู่ระดับสากล เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถด้วยนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกจะเริ่มดำเนินการออกใบอนุญาตขับรถแบบบัตรพลาสติก (Smart card) รูปแบบที่มีระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพียงรูปแบบเดียว ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทั้งตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก โดยจะไม่มีการออกใบอนุญาตขับรถที่เป็นแบบกระดาษให้อีก

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 บาท ที่เป็นแบบสมัครใจตามเดิมที่เคยจัดเก็บ เนื่องจากเป็นการดำเนินการเองโดยกรมการขนส่งทางบกแล้ว

สำหรับใบอนุญาตขับรถที่ออกให้ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 ทุกชนิดทุกประเภทยังใช้งานได้จนกว่าจะสิ้นอายุ รวมถึงใบอนุญาตขับรถชนิดตลอดชีพสามารถใช้ได้ตลอดไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือใบอนุญาตแบบเดิมที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบที่มีคิวอาร์โค้ด หรือกรณีใบอนุญาตขับรถชำรุด สูญหาย สามารถขอเปลี่ยนได้โดยมีค่าธรรมเนียมและค่าคำขอตามชนิดใบอนุญาตขับรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ใบอนุญาตขับรถ Smart card รูปแบบที่มีคิวอาร์โค้ด นอกจากจะมีความคงทนถาวร เนื่องจากใช้วัสดุทำตัวบัตรพลาสติกที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพแล้ว ยังมีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและนวัตกรรมป้องกันการปลอมแปลง เช่น การพิมพ์และการเคลือบบัตรด้วยเทคโนโลยีโฮโลแกรมป้องกันการปลอมแปลง ด้านหน้าบัตร แสดงข้อมูลเฉพาะของผู้ถือใบอนุญาตขับรถ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ขับรถได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน

โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากล ภาพถ่ายผู้ถือใบอนุญาตขับรถ ชนิดใบอนุญาตขับรถ นายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตขับรถ วันที่ออกและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ ด้านหลังบัตร มีรหัสกำกับบัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip) รองรับการใช้งานกับเครื่องแสดงตัวตนในการขับรถ เช่น เครื่องรูดบัตรของรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนส่ง ทั้งรถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถแท็กซี่ หรือรถในกลุ่มเป้าหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศบังคับใช้ และที่เพิ่มเติมใหม่ คือ ระบบจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคิวอาร์โค้ด บันทึกข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าบัตร เช่น ประวัติส่วนบุคคล ข้อมูลการทำใบอนุญาตขับรถ การต่ออายุ เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น
โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลำดับชั้น

ซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น : QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก และยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และต้องสแกนคิวอาร์โค้ดหลังใบอนุญาตขับรถเท่านั้นโดยจะเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น : QR Licenceผ่าน Play Store และ Apple Store เร็วๆ นี้