อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ชู “1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 1 ครัวเรือน 1 ถังขยะเปียก”

อธิบดี สถ. เปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ชู “1 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 1 ครัวเรือน 1 ถังขยะเปียก” มุ่งสู่เป้าหมายถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ บริเวณสวนหย่อม ด้านหน้าพระที่นั่งนงคราญสโมสร— นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ และนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดี สถ. ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ และของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกําลังประสบอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งได้ตรัสเตือนพสกนิกรให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ

อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ในส่วนของ สถ.ประกอบด้วยการปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อลดขยะที่ต้นทาง และการนำสารบำรุงดินที่ได้จากการจัดทำถังขยะเปียกไปบำรุงรักษาต้นไม้ พร้อมด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญของการรักษา ฟื้นฟู ปลูกฝังจิตสำนึก และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ร่วมกันรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง

“เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ผมขอฝากนโยบายหลักสองเรื่อง เพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันขับเคลื่อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เรื่องแรก คือการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนทุกครัวเรือน โดยผู้นำต้องทำก่อน แล้วขยายผลเป็นวงกว้างในแต่ละพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบแนวทางไว้ว่า “1 อถล. 1 ครัวเรือน 1 ถังขยะเปียก” มุ่งสู่เป้าหมายถังขยะเปียก ลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน ภายในเดือนธันวาคม 2565 เรื่องที่สอง คือการร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปลูกผักรักษ์โลก” และ “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปลูกในสิ่งที่กิน กินในสิ่งที่ปลูก พร้อมจัดทำถังขยะเปียกในทุกพื้นที่” อธิบดี สถ. กล่าว

นายขจร ศรีชวโนทัย ยังได้เชิญชวนผู้นำและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคีเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน การปลูกต้นไม้ กิจกรรม Big Cleaning Day การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ การเก็บกำจัด ตักผักตบชวาในแหล่งน้ำเพื่อเป็นการส่งเสริม รณรงค์ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจที่กระทรวงมหาดไทย ได้ผนึกกำลังท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้สำเร็จ