Check DNA #DEKCOTH ตัวจริงสายบริการ เพิ่มโอกาสในการทำงาน กับคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม

“วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมหลักที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องใน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรมและการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจการบิน และการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ผ่านหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น”

วันนี้จึงจะขอนำทุกท่านมาฟังบทสัมภาษณ์จาก ผศ.ดร.อนุพงศ์ อริรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจในการเลือกเรียนกันครับ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ หลัง Covid 19

ผศ.ดร.อนุพงศ์ : หลังผ่านพ้นวิกฤต Covid 19 อุตสหกรรมงานบริการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะโรงแรมแถบยุโรป รวมไปถึงธุรกิจเรือสำราญ ซึ่งต้องการนักศึกษาฝึกงานด้านบริการในโรงแรมและในเรือจำนวนมาก ทำให้มีหลายสถานประกอบการจากหลากหลายธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ติดต่อมายังวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนการฝึกงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการทำงานช่วงหลังโควิด-19

ทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เข้าใจสถานการณ์และความจำเป็นของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมในการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างดี ซึ่งทางวิทยาลัยฯ เองได้เร่งช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในลักษณะเร่งด่วนแบบ Short Wins ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นการ Re Skill และ Up Skill ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ด้านการบริหารจัดการและดิจิทัลเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงทักษะข้ามศาสตร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

Advertisement

หลักสูตรการเรียนรู้….. ที่เน้นการลงมือทำ …..

ผศ.ดร.อนุพงศ์ : สำหรับการเรียนการสอนทางวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการลงมือปฏิบัติ การที่นักศึกษาได้เห็นมาก เห็นเร็ว รู้เร็ว และลงมือทำได้ก่อนคนอื่นๆ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการทำงานได้ดี ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะไม่ได้เรียนรู้แค่เพียงความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่นักศึกษาทุกคนสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาข้ามศาสตร์ไปยังศาสตร์อื่นๆ นอกเหนือจากรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรหรือในคณะ ซึ่งถูกออกแบบมาให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

โดยทีมผู้สอนนอกจากอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตรงแล้ว ยังประกอบไปด้วยผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมอาจารย์ผู้สอน ไม่ใช่เพียงแค่เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ แต่จะเข้ามามีส่วนในการถ่ายทอดและร่วมประเมินผล และที่สำคัญทางวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นเต็มที่ที่จะให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงระหว่างที่ศึกษาอยู่

ดังนั้นการเรียนของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีจะเป็นการเรียนรู้สิ่งจำเป็นและเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ตามเนื้องานและแผนกที่จะไปปฏิบัติงาน ที่มีการออกแบบร่วมกันกับทางภาคอุตสาหกรรมเอาไว้ในรูปแบบ Work-Integrated Learning ควบคู่ไปกับการให้นักศึกษาปัจจุบันมีโอกาสเข้าไปทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีการออกแบบหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทั้งด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการออกไปทำงานในตำแหน่งงานและแผนกที่สถานประกอบการต้องการในแต่ละชั้นปี และนักศึกษาสามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา

Advertisement

การมี Service Mind คือ DNA ของ #DEKCOTH

ผศ.ดร.อนุพงศ์ : สิ่งที่ถือว่าเป็น DNA ของทางวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คือ การมีจิตบริการ (Service Mind) การบริการด้วยใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อองค์กร มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น มีความสามารถในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และที่สำคัญคือการวางตัวอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการที่คน ๆ หนึ่งจะทำงานได้ดี นอกเหนือจากความเข้าใจในเนื้องานแล้ว การเข้าใจโลกของธุรกิจก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

ดังนั้นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทางวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นก็คือ การเข้าใจหลักและแนวคิดของการดำเนินธุรกิจ การเข้าใจวิธีคิดของเจ้าของธุรกิจ หลักพื้นฐานการบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างกรอบความคิดที่เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) เมื่อนักศึกษาไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจะมีความเข้าใจในส่วนของการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี

ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดและสถานประกอบการต้องการที่สุด คือ บุคลากรที่พร้อมในการทำงานทันที จากประเด็นเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน และถ้าสถานประกอบการรับพนักงานใหม่ไป และต้องใช้เวลากับการอบรมและสอนงาน จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนและคุณภาพการให้บริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความสำคัญอย่างมากกับการผลิตบัณฑิตเพื่อป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ต้องพร้อมทำงานได้ทันที เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศในการต้อนรับในแง่ของการให้บริการอย่างมืออาชีพแก่นักท่องเที่ยว

ทางวิทยาลัยฯ จึงมีการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจากทางฝั่งสถานประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรความรู้และทักษะที่จำเป็นร่วมกัน ฉะนั้นการออกแบบชุดความรู้และทักษะจะเป็นการร่วมกันเติมเต็มช่องว่าง (Gap) สิ่งที่สถานประกอบการยังมองไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต แต่ในภาคของวิชาการและองค์ความรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หรือเป็นสิ่งที่สถานประกอบการต้องการเพิ่มเติมให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อที่ทางหลักสูตรจะนำมาปรับและเสริมสิ่งเหล่านั้นร่วมกัน

“ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มุ่งเน้นมาโดยตลอดในการให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง และลงมือทำจริง วันนี้โลกเปลี่ยนและหมุนเร็วมาก สิ่งที่จะเป็นทางลัดให้กับนักศึกษาในการได้รับประสบการณ์จริง คือ การเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาให้เห็นมาก ๆ และได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมและลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่อง และยังได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เพื่อสั่งสมประสบการณ์และทักษะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละชั้นปีที่สามารถนำไปประกอบและประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นในการบูรณาการความรู้และทักษะทางด้านงานบริการและทางสายอาชีพเฉพาะควบคู่ไปกับ การคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ ดิจิทัลเทคโนโลยี การคิดและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ผ่านการเรียนแบบ Activity Based Learning, Project Based Learning และ Work Integrated Learning ”

….. ทักษะที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการทำงาน …..

ผศ.ดร.อนุพงศ์ : วันนี้การรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่เพียงพอ การเรียนรู้และการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ เข้าไป เราต้องเชื่อย่างหนึ่งก่อนว่าบางทีสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ พรุ่งนี้อาจกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้ว เราควรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อที่เราสามารถปรับตัวได้เสมอ ดังนั้นการออกแบบการเรียนให้กับนักศึกษา นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับความรู้และทักษะที่จะเป็นในการทำงานในสายอาชีพแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการมีความรู้ข้ามไปยังศาสตร์อื่นๆ ด้วย เป็นการเปิดโลกใหม่ที่สำคัญ เพราะมันทำให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ความรู้ในสาขาใดสาขาเดียว ความมหัศจรรย์มีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด สิ่งที่สำคัญคือการบูรณาการหรือการประยุกต์ใช้สิ่งที่เรารู้ได้อย่างลงตัว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีแนวทางให้นักศึกษาสามารถเรียนข้ามศาสตร์ สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาหรือรายวิชาที่เปิดสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างอิสระ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสายงานบริการ ไม่จำเป็นต้องมีเพียงเรื่องของการบริการ จิตบริการเท่านั้น แต่สามารถรู้ในเรื่องของการออกแบบสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือเทคนิคการเจรจาต่อรอง ซึ่งการที่นักศึกษาได้เรียนรู้หลากหลาย จะทำให้การทำงานข้ามสายงาน หรือความเข้าใจในเนื้องานในอนาคตจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เช่น พนักงานครัวที่สามารถออกแบบรายการเมนูอาหาร หรือ Poster สำหรับการประชาสัมพันธ์เมนูอาหารใหม่ได้ ก็มาจากการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านงานครัว และทางด้านการออกแบบ

ซึ่งที่ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และเพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดให้ผู้เรียนเป็น Active Learner และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นสิ่งที่ควรมี เราถึงจะก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

….. ประสบการณ์จริง ต่อยอดความสำเร็จ …..

ผศ.ดร.อนุพงศ์ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ จะได้งานทันทีเนื่องจากการที่นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานระหว่างเรียน จะทำให้มีความพร้อมและไม่จำเป็นต้องปรับตัวมากนักในการเข้าสู่ตำแหน่งและสายงานตรงที่นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานได้ทันที โดยตำแหน่งงานและสายงานที่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ไปปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านสายงานบริการทังหมด เช่น ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งที่ผันตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการและเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง เนื่องจากทางวิทยาลัยฯ เองส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความรู้และทักษะที่มีทางด้านวิชาชีพไปต่อยอดเป็นธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจรับจองที่พักและการเดินทาง ร้านขนมและเบเกอรี่บน Cloud Kitchen และการเป็น Influencer ในสายของงานเครื่องดื่ม เป็นต้น

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมด้านการค้าการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่ทำให้ความต้องการด้านแรงงานมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น สายงานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ จึงเป็นสายงานที่มีตำแหน่งรองรับมาก เป็นอาชีพที่เรียนไปมีงานทำแน่นอน ยิ่งถ้ามีประสบการณ์การทำงานและทักษะทางด้านอื่นๆ ประกอบ จะยิ่งทำให้สามารถก้าวหน้าได้เร็วยิ่งขึ้น

“วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ SPU มีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการที่ให้นักศึกษาผ่านประสบการณ์ในการทำงานจริงและสามารถมีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต จึงทำให้นักศึกษาของทางวิทยาลัยฯ เมื่อสำเร็จการศึกษามีงานทำ 100% อย่างแน่นอน”

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #DEKCoTH #วทบ. #วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง