ถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ

ครม.รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุของไทย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทย

ในการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทย ทั้งพระราชทานพระราชดํารัสแนะนําเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านจดหมายเหตุอันเป็นคุณานุปการต่อการพัฒนางานอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ

กรมสมเด็จพระเทพฯ

ตลอดจนทรงให้ความสำคัญต่อการจัดหลักสูตรวิชาจดหมายเหตุในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการวิจัยด้านจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลัง

โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการดําเนินงานถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ และอธิบดีกรมศิลปากร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้การดําเนินงานถวายพระราชสมัญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

Advertisementทั้งนี้ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท และราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว