“ทอท.” แจงทำข้อกำหนดโครงการ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส2” เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ชี้แจงกรณีการจัดทำข้อกำหนดและรายละเอียด
งานจัดซื้อ พร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินการประมูล
งานซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) โครงการพัฒนา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ได้ดำเนินการประมูลมาแล้ว 2 ครั้ง นับแต่เดือนกันยายน 2559 แต่ไม่สามารถจัดหาผู้ขายได้ นั้น ทอท. จึงได้เปลี่ยนวิธีจัดหาเป็นวิธีพิเศษ และใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคา ด้วยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดหา และไม่ให้ส่งผลกระทบล่าช้าต่อกำหนดแล้วเสร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ซึ่งในการเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธีประมูลเป็นวิธีพิเศษ นั้น ทอท. ยังคงใช้ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหา (Terms of reference: TOR) ฉบับเดิม และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาคงเดิมทุกประการ ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเพื่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง สำหรับรายการประกอบแบบ (Specification) นั้น ที่ปรึกษาออกแบบยืนยันว่าได้ออกแบบระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) เปิดให้ผู้ผลิต จำนวนอย่างน้อย 4 ราย สามารถแข่งขันในการยื่นข้อเสนอได้อย่างเป็นธรรม โดยไม่มีการกีดกันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งทั้งนี้ ทอท. ได้ปรับข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหา (TOR) เฉพาะส่วนของการยื่นเอกสารเสนอราคา ให้สอดคล้องกับวิธีพิเศษ และเกณฑ์ในการคัดเลือกเท่านั้น ไม่มีผลต่อรายการประกอบแบบ (Specification) แต่อย่างใด โดย ทอท. ยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทั้ง 4 ราย และผู้ที่เคยซื้อเอกสารประมูลทั้งหมด 9 ราย ให้เข้าร่วมเสนอสินค้าที่ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหา ในการจัดซื้อครั้งนี้ เพื่อยืนยันถึงหลักความโปร่งใสที่ ทอท.ในฐานะองค์กรนำร่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาพลักษณ์ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ถือปฏิบัติมาโดยตลอด


อนึ่ง ทอท.นำโครงการลงทุนก่อสร้างของ ทอท.เข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบตามโครงการของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของภาครัฐ โดยใช้กลไกการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพื่อนำมาใช้ยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างของภาครัฐในประเทศไทยโดยใช้ในโครงการก่อสร้างของ ทอท. คือ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) หรือ ระยะที่ 2 เป็นแห่งแรก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ