IFEC ดิ้นอุทธรณ์ หลังศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการรอบ 2

IFEC ศาลล้มละลายกลาง

IFEC อดีตเจ้าของโรงแรมดาราเทวี ประกาศเตรียมใช้สิทธิอุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC อดีตเจ้าของโรงแรมดาราเทวี แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่บริษัทฯ ในฐานะลูกหนี้ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไว้พิจารณาแล้ว

โดยศาลล้มละลายกลาง ได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นั้น

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งยกคำร้องในคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ.21/2565 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ.28/2565 ด้วยปรากฎว่า มีเจ้าหนี้รายหนึ่งได้ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย และบริษัทฯ ได้ยื่นคำคัดค้านดังกล่าวแล้ว ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการคดีนี้ ในวันที่ 7 กันยายน 2563 จึงยังอยู่ในระยะเวลา 6 เดือนตั้งแต่ศาลล้มละลายเคยมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการอันถึงที่สุด ในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.14/2561 และคดีหมายเลขแดงที่ ฟ.25/2561

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2563 ม.90/5(3) ปัญหาข้อกฎหมายอื่นไม่จำต้องวินิจฉัยชี้ขาด เพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บทบัญญัติในมาตรา ม. 90/5(3) ดังกล่าว ยังไม่เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกา และ/หรือ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายได้เคยมีคำวินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐาน

ฉะนั้น บริษัทฯ ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว และจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีล้มละลายต่อไป