เปิดวิธี ม.39 ใช้สิทธิบุตรคนเดิม รับเดือนละ 800 บาท โหลดแบบฟอร์มที่นี่

เงินอุดหนุนบุตร

สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ออกจากงานหรือเปลี่ยนงาน รีบยื่นเรื่องขอรับสิทธิบุตรคนเดิม รับ 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร จนถึง 6 ปี

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยถึงกรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีบุตรอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ และอยู่ระหว่างได้รับสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจำนวน 800 บาท/เดือน จากสำนักงานประกันสังคม แต่ได้ออกจากงาน ต่อมาได้กลับเข้าทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนสถานะจากผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทำให้ในช่วงของเดือนถัดไปไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือสถานะของผู้ประกันตน เพื่อการรับเงินสงเคราะห์บุตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ “สิทธิบุตรคนเดิม” กับสำนักงานประกันสังคม

ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
ทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

เงื่อนไขการรับเงินสงเคราะห์บุตร  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน (ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน) และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน (นับแต่วันที่ลาออกจากงาน)
  • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  • สิทธิที่ท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 800 บาทต่อบุตรหนึ่งคน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

วิธีขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดังนี้

  • หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลดที่นี่
  • บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ จำนวน 1 ชุด (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)
  • ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่สะดวก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ