มหาดไทย พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาหัตถกรรมชุมชน “จักสาน” สู่ตลาดสากล

Iconcraft

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมผลักดันโครงการผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชน “จักสาน” ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก มุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลงานหัตถกรรมไทยสู่สากล

วันที่ 11 เมษายน 2567 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชน “จักสาน” สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก จากพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กับภารกิจการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน” มุ่งพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลงานหัตถกรรมไทยสู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมากกว่า 100,000 ราย และจากการติดตามโครงการจนถึงปัจจุบัน พบว่า งานประเภทหัตถกรรมจักสาน ได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคให้ความใส่ใจและความสำคัญกับงานฝีมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความละเอียดอ่อนประณีตในทุกขั้นตอนการผลิต และยังสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี

Advertisment

ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชน “จักสาน” สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ให้สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม สร้างมูลค่า พร้อมสู่ความเป็นสากล ผ่านการอบรบการพัฒนาและการต่อยอดผลิตภัณฑ์แบบครบองค์รวมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานในครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ช่างหัตถศิลป์ และผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์จักสานประเภทต่าง ๆ มารับคำแนะนำ กับ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักออกแบบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ แบบครบองค์รวม เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์งานจักสาน และส่งต่อความรู้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืนต่อไป