กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ภารกิจเด่นปี 2567 พร้อมขับเคลื่อนงานเต็มที่

ประยูร อินสกุล
ประยูร อินสกุล

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ภารกิจเด่นปี 2567 พร้อมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตั้งเป้าให้เกษตรกรสามารถเติบโต เข้าถึงปัจจัยการผลิต งานวิจัย ข้อมูล ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านคน สินค้า ในงานฉลองครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิด “การสัมมนาการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร” ครบรอบ 56 ปี ว่า ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 ส่วน คือ

1) ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสำเร็จ และ 2) ขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผนวกกับภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรผ่านการนำเสนอในนิทรรศการนั้น มีความสอดคล้องกับนโยบายเป็นอย่างมาก จึงเชื่อมั่นว่ากรมส่งเสริมการเกษตร จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแน่นอน

               

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 56 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งในโอกาสก้าวต่อไปที่จะขึ้นสู่ปีที่ 57 กรมส่งเสริมการเกษตร จะยังคงดำเนินภารกิจอย่างเข้มข้น

โดยตั้งเป้าให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สามารถเติบโต เข้าถึงปัจจัยการผลิต และตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการใช้งานวิจัย ข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมบูรณาการ พัฒนาองค์กร ให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้าน คน สินค้า และพื้นที่ก่อเกิดความสุขในด้านรายได้ สร้างความสุขในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดีสู่ตลาดและพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มั่นคงและเติบโตไปพร้อมกัน

โชว์นิทรรศการ

นิทรรศการที่ 1 : 80 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุ่งเป้า 100 วัน 7 Flagship Projects ดำเนินการขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่้เกี่ยวข้อง มุ่งสู่ความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรมีสุขภาพโภชนาการทางอาหารที่ดี

นิทรรศการที่ 2 : การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร
ด้วยกระบวนการ และความเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผนวกเข้ากับเกษตรกรเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆกรมส่งเสริมการเกษตรจะยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
และผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร

นิทรรศการที่ 3 : 1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 1 อำเภอ 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ให้บรรลุตามเป้าหมาย 882 อำเภอ ภายในปี 2570 ด้วยกระบวนการพัฒนาสินค้า 4 ขั้นตอน “เกษตรกรมีฐานะมั่นคง GDP Agri Growth 5%”

นิทรรศการที่ 4 : GO Green สู่ความยั่งยืนด้วย BCG ขับเคลื่อนนโยบาย “ทำการเกษตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG/Carbon Credit” โดยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การขาย Carbon Credit ในอนาคต

นิทรรศการที่ 5 : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จุดให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้นโยบาย “ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช” ดำเนินงานในระดับอำเภอผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็น Smart Office ในการบริการเกษตรกรซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องและบันทึกข้อมูลการขอรับบริการลงระบบสารสนเทศ
มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อบริการประชาชนแบบ One Stop Service