เปิดวิธีการจดลิขสิทธิ์ลายกางเกง สร้างผลงาน-แบรนด์ตัวเอง

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าเชิงรุก เชิญชวนผู้ออกแบบลายกางเกงประจำท้องถิ่น จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นของการสร้างสรรค์ พร้อมสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์ สร้างแบรนด์สินค้า เพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างแท้จริง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายกางเกงที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่สำคัญของแต่ละท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าและบริการของจังหวัด รวมทั้งกระตุ้นความสามารถในการผลิตผลงานการสร้างสรรค์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผลงานการออกแบบลวดลายดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ

ลายกางเกงที่แต่ละพื้นที่ออกแบบขึ้นเอง โดยไม่ได้ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มครองในทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้น จึงเป็นโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากลายกางเกงดังกล่าวในทางการค้า เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นได้อย่างมาก ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานการออกแบบลายกางเกงดังกล่าว

จึงขอเชิญชวนให้ผู้ออกแบบ หรือเจ้าของลายกางเกง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนการออกแบบลายกางเกงของแต่ละท้องถิ่น จดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ลายกางเกงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ที่สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเดินทางมาที่กรม นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นคำขอจดแจ้งข้อมูลกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศได้ด้วย

“เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแนวทางการขอรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์จากผลงานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์กับเจ้าของผลงานอย่างแท้จริง กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เผยแพร่อินโฟกราฟิกข้อแนะนำการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวมทั้งหมดวิธีการ และข้อสัญญาการอนุญาตให้บุคคลอื่นนำผลงานลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์ โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์จะยังคงรักษาความเป็นเจ้าของผลงานไว้ และได้รับส่วนแบ่งรายได้อย่างเป็นธรรม”

ตลาดนัด-JJ
ภาพ : ศูนย์ภาพเครือมติชน

นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญายังใช้โอกาสนี้หารือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้สร้างสรรค์ลายกางเกงหลายจังหวัดทั่วประเทศ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ดังกล่าว เพื่อสามารถแสวงหาประโยชน์จากงานสร้างสรรค์ของท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม และเป็น Soft Power ใหม่ของประเทศได้อย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึงการสร้างความแตกต่างของสินค้า และสร้างความจดจำของผู้บริโภคผ่านการสร้างแบรนด์กางเกงที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าต่อไป

หากจังหวัดใด หรือผู้สร้างสรรค์ลายกางเกงลายใดต้องการได้รับข้อมูลและข้อแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2547-4704