กระทรวงอุตฯ ผนึก ป.ป.ท. ขยายผลสอบการขนย้าย “กากแคดเมียม” เชื่อมโยงทุนจีนเทา

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เร่งวางแนวทางแก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ผลจากการพบ “กากแคดเมียม” พบกลุ่มจีนสีเทาตั้งโรงงานรีไซเคิล พร้อมตรวจสอบขยายผลขนย้ายกากตะกอนแร่จาก จ.ตาก ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า วานนี้ (17 เมษายน 2567) ได้หารือกับนายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นายเอกชัย เกษมสุขธวัช รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และคณะ โดยมีนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับ ป.ป.ท.

โดยเฉพาะมีแนวทางและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม เช่น กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และการตั้งโรงงานรีไซเคิลที่ไม่ได้มาตรฐานของกลุ่มทุนจีนสีเทาในพื้นที่ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และเมื่อมีการตรวจพบการลักลอบขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตากไปยังพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานครนั้น

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งประสานความร่วมมือกับ ป.ป.ท. เพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะผนึกความร่วมมือร่วมกันวางแนวทางและมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

รวมถึงร่วมกันตรวจสอบขยายผลว่าการขนย้ายกากตะกอนแร่จากจังหวัดตากมีการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้การจัดการและการดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศเป็นอันดับแรก

Advertisment

นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กล่าวว่า ทาง ป.ป.ท.และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันหารือในประเด็นกากตะกอนแร่จากจังหวัดตาก ที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ตรวจพบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยจะร่วมมือกันตรวจสอบว่าการขนย้ายกากแคดเมียมดังกล่าว ได้ขออนุญาต และการอนุญาตของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องหรือไม่ โดยหากพบว่าผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย จะดำเนินคดีและนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษอย่างเด็ดขาด

“ผมเน้นย้ำกับข้าราชการกระทรวงในการดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันหาแนวทางและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจาก ป.ป.ท. ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด และแนวทางการแก้ไขป้องกันต่าง ๆ

โดยกระทรวงได้ยึดการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และภายใต้การกำกับดูแลของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก”

Advertisment