“ภูเก็ต” เสี่ยงขาดน้ำรุนแรง น้ำต้นทุนขาด 20 ล้านลบ.ม./ปี เร่งคลอด 9 โปรเจ็กต์รับดีมานด์

สทนช. เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำภูเก็ต วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ หวั่นเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำ เร่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่พุ่งสูงถึง 120 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ตให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมั่นคง ทั้งนี้ แม้จะมีปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่เฉลี่ยสูงถึง 2,780 มม.ต่อปี และเป็นฤดูฝนที่ยาวนานถึง 6 เดือนก็ตาม แต่ด้วยความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2-4 หรือประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

โดยในปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 80 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ในขณะที่แหล่งน้ำต้นทุนหลักที่สามารถนำน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาทั้งของภาครัฐและเอกชนรวมกันมีเพียง 60 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ขาดแคลนน้ำ 20 ล้านลบ.ม./ปี จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง จากการศึกษาความต้องการใช้น้ำของจังหวัดภูเก็ตพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2565 จะมีความต้องการน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 89 ล้าน ลบ.ม. ปี 2570 มีความต้องการน้ำ 98 ล้าน ลบ.ม. ปี 2575 มีความต้องการน้ำประมาณ 112 ล้าน ลบ.ม. และปี 2580 มีความต้องการน้ำสูงถึง 120 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้นหากไม่เร่งวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น จังหวัดภูเก็ตจะเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงแน่นอน

การสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนั้น ต้องดำเนินการในหลายมาตรการควบคู่กัน ได้แก่ การเพิ่มปริมาณความจุอ่างเก็บน้ำเดิม 3 แห่งให้มีความจุรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. การเพิ่มปริมาณน้ำจากขุมเหมืองมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น การเพิ่มปริมาณการสูบน้ำจากแม่น้ำเข้าระบบผลิตน้ำประปาหรือเติมในอ่างเก็บกักน้ำ รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ

ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามมาตรการที่วางไว้ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้บูรณาการวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น ปี 2563-64 ระยะกลาง ปี 2565-67 และระยะยาว ปี 2567 เป็นต้นไป โดยในระยะสั้นจะดำเนินการทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างอาคารรับน้ำเข้าแหล่งสูบน้ำขุมสรรพสามิต โครงการสร้างประตูทดน้ำคลองบางใหญ่ โครงการวางท่อซื้อน้ำประปาจากบริษัทโกลด์ชอว์ โครงการสร้างระบบสูบน้ำจากขุมน้ำสรรพสามิตไปโรงกรองน้ำบางวาด โครงการทำสัญญาซื้อน้ำประปาจากบริษัทซุปเปอร์วอเตอร์ โครงการสร้างระบบเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต โครงการสร้างอาคารทดน้ำคลองเจ๊ะตรา ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง โครงการสร้างอาคารทดน้ำคลองบางโจ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง และโครงการสร้างอาคารทดน้ำคลองบางใหญ่

ส่วนแผนงานระยะกลางและระยะยาว สทนช. จะเร่งเดินหน้าศึกษาความเหมาะสมของโครงการและวิเคราะห์ผลกระทบในทุกด้านให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อาทิ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการสร้างระบบสูบผันน้ำบ้านโคกโตนด-อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการสร้างระบบสูบผันน้ำเติมอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาจากจังหวัดพังงาไปยังจังหวัดภูเก็ต โครงการศึกษาพัฒนาเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำต้นทุนจังหวัดภูเก็ต โครงการศึกษาพัฒนาระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ