ส่องหลักสูตรกัญชา มหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน-จบมาทำอาชีพอะไรบ้าง

กัญชา

ส่องหลักสูตรด้านกัญชา เส้นทางสู่สายงานอนาคต มีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอน จบมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ ปลดล็อก กัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้กระแสกัญชาเป็นที่พูดถึงหลายเรื่องทั้งกฎหมาย ข้อจำกัดต่าง ๆ แม้แต่ภาคการศึกษาก็เช่นกัน บางมหาวิทยาลัยเริ่มโปรโมตหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งบางสถาบันเปิดมาตั้งแต่ปี 2562 ก่อนที่จะมีการปลดล็อกอย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมปั้นคนสู่อาชีพใหม่ด้านสายสุขภาพ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยไหนที่เปิดสอนแล้วบ้าง “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมบางส่วนดังต่อไปนี้

สวนสุนันทาเปิดสอนที่แรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เปิดหลักสูตรด้านกัญชาของไทย ในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2562

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ เป็นหลักสูตรกัญชาระดับปริญญาตรี ที่รวบรวมองค์ความรู้วิชากัญชาที่สอนใน 20 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้ฝึกงานจากสถานที่จริง เพราะมีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับผู้ผลิตกัญชาโดยตรง

โดยหลักสูตรนี้เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี แบ่งแยกเป็นชั้นปี ปี 1 จะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน, ความรู้ด้านกัญชาเบื้องต้น ตลอดไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2 เรียนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์สมุนไพรและกัญชา, การวิจัยและการสกัดกัญชา, การคัดเลือกสายพันธุ์กัญชา, การปลูกกัญชาแบบสมาร์ทฟาร์ม ตลอดจนถึง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการแพทย์จากกัญชา ปี 3 เรียนเกี่ยวกับการปลูกการคัดเลือกสายพันธุ์ การแปรรูปกัญชา และการควบคุมความปลอดภัย เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และปี 4 เรียนเกี่ยวกับภาษาเฉพาะทาง และฝึกงานกับสายงานด้านกัญชาโดยตรง

สำหรับแนวทางการประกอบอาชีพ สามารถทำงานเป็นนักวิจัย, นักวิชาการ, ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ประกอบการด้านสมุนไพร และกัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย

ม.รังสิต สอนครบวงจร

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอน วิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพิ่มเนื้อหากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างตำรับยาไทย, การอ่านสรรพคุณตามกลไกตรีธาตุ, การปรุงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ, การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชาในการบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ

รวมทั้งบูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม, การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ, การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, แนวโน้มตลาดไทย, นวัตกรรมสมุนไพร,ฝึกปฏิบัติการปรุงยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

โดยหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ 1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ เมื่อเรียนจบปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ

แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย เมื่อเรียนจบปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ระยะเวลาเรียน 4 ปี เป็นภาคปกติ เรียนวันธรรมดา โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย

ส่วนเส้นทางอาชีพ สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือเป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ

แม่โจ้ เปิดวิชากัญชงศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดวิชากัญชงศาสตร์ (Cannabis Science) เป็นวิชาเลือกเสรี ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ นานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื้อหาวิชากัญชงศาสตร์เรียนเกี่ยวกับ ศึกษาพฤกษศาสตร์ของกัญชง การปลูก สารออกฤทธิ์สำคัญทางเภสัชศาสตร์ วิธีสกัดสารและวิเคราะห์สารสำคัญ การแปรรูป การตลาด และการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมการผลิตยา ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

ม.พายัพ เปิดสอน ป.เอก

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เรียนเกี่ยวกับ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพร สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับสมรรถนะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

รวมถึงทักษะด้านบริหารจัดการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการธุรกิจด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรอย่างครบวงจรบนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง จะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 บาท

เส้นทางอาชีพ สามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน, ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ,อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ, ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา, ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร, ผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

สำหรับประชาชนทั่วไป

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำคอร์สออนไลน์ เรียนได้ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชา/กัญชง ไว้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการผลิตกัญชาหรือกัญชง หรือเป็นความรู้เพิ่มเติม เป็นการเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียนพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื่องที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน

ลงทะเบียนเรียนที่ https://kasetdb.agr.ku.ac.th/cannabis-e-learning/courses-list/

สถาบันกัญชาศาสตร์ภาคประชาชน เปิด “หลักสูตรกัญชาศาสตร์” ซึ่งตอนนี้รับสมัครผู้เรียนเข้าสู่รุ่นที่ 4 แล้ว เป็นสถาบันที่สอนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปลูกและแปรรูป และการยื่นขออนุญาตปลูกและแปรรูปตามระเบียบทางราชการ รวมถึงสอนเรื่องการใช้ทางการแพทย์ และการดูแลรักษาผู้ป่วย การลงทุนธุรกิจต่าง ๆ ระยะเวลาในการเรียนแค่ 4 เดือน ผ่านระบบออนไลน์

คุณสมบัติของผู้เรียน ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา และมีความสนใจกัญชาเพื่อการแพทย์ และการทำธุรกิจกัญชา จำนวนหน่วยการเรียน 120 หน่วยกิต 40 รายวิชา (เรียนจริงประมาณ 20 รายวิชา) การเทียบโอน นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะต้องนำเสนอเอกสารหรือผลงาน “สารนิพนธ์” เพื่อขอโอนเครดิตไปรับปริญญาบัตรจากสถาบันแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าสมัคร 1,500 บาท ค่าลงทะเบียนเรียน 30,000 บาท (ผ่อนชำระได้ 2 ครั้ง) ยังไม่รวมค่าศึกษาดูงาน และค่าเดินทางเพื่อไปรับปริญญาในต่างประเทศ