กลุ่มซีพี ขายบิ๊กลอต MAKRO กว่า 160 ล้านหุ้น ให้ Credit Suisse AG

ก.ล.ต. รายงาน “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด” ทำธุรกรรมโบรกฯต่างประเทศ ขายบิ๊กลอตหุ้น MAKRO กว่า 160 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.5122% ให้ Credit Suisse AG Singapore Branch

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการขายหุ้นตามแบบรายงาน 246-2 ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO โดยพบว่าบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินการขายหุ้นบิ๊กลอต เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.5122% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ให้กับ Credit Suisse AG, Singapore Branch และได้ทำธุรกรรมผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ นั่นคือ Credit Suisse AG, Singapore Branch เบื้องต้นในรายงานไม่ได้ระบุราคาขายเฉลี่ยไว้

ทั้งนี้ จะส่งผลให้มีจำนวนหุ้นภายหลังการขายบิ๊กลอตในครั้งนี้ เหลือจำนวน 1,712.13 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.1822% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยในส่วนจำนวนหุ้นของกลุ่มมีจำนวน 8,988.22 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 84.9523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ประกอบด้วย 1.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,699.72 ล้านหุ้น สัดส่วน 34.9680% 2.สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำนวน 2,640.30 ล้านหุ้น สัดส่วน 24.9548% และ 3.บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด จำนวน 936.06 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.8472%