SAWAD เรียกประชุมผู้ถือหุ้น เคาะซื้อหุ้น “เงินสดทันใจ” คืนจากออมสิน

ออมสิน ศรีสวัสดิ์

บอร์ด SAWAD เห็นชอบเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 23 มิ.ย.นี้ เคาะซื้อหุ้น “เงินสดทันใจ” คืนจากธนาคารออมสิน 49% ที่ราคาหุ้นละ 306.00 บาทเท่าเดิม มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาท ภายในเดือน มิ.ย. 2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด (FM) จำนวน 4,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

โดยเป็นการซื้อหุ้นคืนจากธนาคารออมสินตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่างธนาคารออมสินและบริษัท ในราคาหุ้นละ 306.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทได้เคยขายหุ้นสามัญจำนวนดังกล่าวให้แก่ธนาคารออมสิน

โดยจะดำเนินการซื้อหุ้นคืนภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้ มูลค่าการซื้อขายประมาณ 1,499.4 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้นจะทำให้ SAWAD มีสัดส่วนถือหุ้นใน FM เพิ่มจาก 49% เป็น 98% ซึ่งจะถือเป็นบริษัทย่อยของ SAWAD

Advertisment

นอกจากนี้ บอร์ดบริษัท อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้อง Auditorium ชั้น 3 อาคารศรีสวัสดิ์ เลขที่ 99/392 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ฟากธนาคารออมสินระบุว่า เป็นการใช้สิทธิขายหุ้นคืน เพราะครบกำหนด 2 ปี ตามที่ระบุไว้ในสัญญา อย่างไรก็ดี หลังจากดำเนินการขายหุ้นคืนแล้ว ธนาคารออมสิน และ บมจ.ศรีสวัสดิ์ ได้ตกลงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ โดยธนาคารออมสินจะให้สินเชื่อกับ บจ.เงินสดทันใจ ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ส่วน บจ.เงินสดทันใจ จะยังปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติที่ไม่เกิน 18% เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมต่อไป