บอนด์ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย 2.7% ต่อปี เริ่มขายผ่าน 4 แบงก์วันนี้ ขั้นต่ำ 1,000 บาท

พันธบัตรออมทรัพย์

แบงก์ 4 แห่ง เป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 2.7% ต่อปี เปิดขายบุคคลธรรมดา 15-17 พ.ค.นี้ ขั้นต่ำ 1,000 บาท จองซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 พ.ค.) เป็นวันแรกของการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

โดยเป็นการขายให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย วงเงินรวม 25,000 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

               

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าว เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท

สามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

Advertisement

ทั้งนี้ ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชี้แจงว่า ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย

โดยผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด