ประเทศไทยออก ESG Bond สูงสุดเป็นอันดับที่สองรองจากสิงคโปร์

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เผยประเทศไทยออก ESG Bond สูงสุดเป็นอันดับที่สองรองจากสิงคโปร์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2566 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เปิดเผยว่า มูลค่าการออก ESG Bond หรือตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ในช่วงระหว่างปี 2018-2022 เฉพาะประเทศในฝั่งอาเซียน 5 ประเทศที่ออก ESG Bond มากสุด ได้แก่

1.ประเทศสิงคโปร์ถือว่าออกมากที่สุด 29,508 ดอลลาร์สหรัฐ

               

2.ประเทศไทยรองลงมาอยู่ที่ 12,169 ดอลลาร์สหรัฐ

3.ประเทศฟิลิปปินส์ออกอยู่ที่ 9,109 ดอลลาร์สหรัฐ

4.ประเทศอินโดนีเซียออกอยู่ที่ 7,911 ดอลลาร์สหรัฐ

5.ประเทศมาเลเซียออกอยู่ที่ 6,097 ดอลลาร์สหรัฐ

(ข้อมูลจาก : Climate bond initiative)

ดังนั้น จะเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ออก ESG Bond มากที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากสิงคโปร์ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ออก ESG Bond มากที่สุดโดยออกในรูปแบบ Sustainability Bond เป็นหลัก

โดยตราสารหนี้กลุ่ม ESG ของไทย ประกอบด้วย

Green Bond : ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Social Bond : ตราสารหนี้ที่ระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

Sustainability Bond : ตราสารหนี้ที่มีส่วนผสมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม

Sustainability-linked Bond : ตราสารหนี้ที่สามารถนำเงินไปใช้ในกิจการทั่วไปของบริษัท โดยอัตราดอกเบี้ยจะเชื่อมโยงกับความสำเร็จด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกกำหนดเป็นเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด