ไทยแอร์เอเชียจ่อขายหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ย 6.9% หน่วยละ 1,000 บาท

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน รวมกรีนชูไม่เกิน 1.2 ล้านหน่วย หน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ย 6.9% เฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจองซื้อ 25-27 ก.ย.นี้

วันที่ 21 กันยายน 2566 บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569

โดยบริษัท ไทยแอร์เอเชียได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 25-27 ก.ย.2566 นี้

               

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1 ล้านหน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

และมีหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 2 แสนหน่วย ไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200 ล้านหน่วย หรือ 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.9% ต่อปี อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ BB+ แนวโน้มคงที่