เมื่อประชุมเจ้าหนี้ มีมติ “ไม่ยอมรับแผน” ฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไร

แล็บท็อป ทำงาน
Photo: Mimi Thian/unsplash

เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ มีมติ “ไม่ยอมรับแผน” ฟื้นฟูกิจการ ด้าน “เพจเฟซบุ๊กกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ” มีคำตอบว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไร

วันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากวานนี้ (27 ก.ย. 2566) ที่ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ทั้ง 18 กลุ่ม ได้มีการประชุมโหวตแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัย โดยมีมติ “ไม่ยอมรับแผน” ในสัดส่วน 52.72% ขณะที่มีผู้ยอมรับแผน 47.28% นั้น

ล่าสุดทาง “เพจเฟซบุ๊กกฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ” ได้อธิบายขั้นตอนหลังจากนี้ว่า หลังจากที่มีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง โดยแนวทางในการรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลล้มละลายกลางแยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณีดังนี้

               

กรณีที่ 1 ที่ประชุมเจ้าหนี้ “ไม่มีมติยอมรับแผน” ซึ่งอาจจะเป็นกรณีที่ไม่มีเจ้าหนี้มาประชุมเลย หรือเจ้าหนี้มาประชุมแต่ลงมติไม่ยอมรับแผน หรือที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ลงมติประการใดเลย เมื่อศาลได้รับรายงานแล้วจะนัดพิจารณา และถ้าศาลฟังได้ความตามมาตรา 90/48 วรรคสาม ศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

แต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายไว้ก่อนแล้ว และศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็จะมีคำสั่งให้ยกเลิกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเสีย แล้วให้ดำเนินคดีล้มละลายที่ได้ให้งดการพิจารณาไว้นั้นต่อไป ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/48 วรรคสาม และวรรคสี่

พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/48 วรรคสาม บัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่มีการขอแก้ไขแผนนี้ผู้ทำแผนยอมให้แก้ไขแผนแล้ว แต่ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติตามมาตรา 90/46 ยอมรับแผนดังกล่าวก็ดี หรือไม่ลงมติประการใดก็ดี หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมคดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลโดยไม่ชักช้า”

มาตรา 90/48 วรรคสี่ บัญญัติว่า “เมื่อศาลได้รับรายงานให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วนและแจ้งวันเวลานัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการพิจารณาให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนและฟังคำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้ และคำคัดค้านของลูกหนี้ ถ้าศาลฟังได้ความตามวรรคสาม ให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ แต่ถ้าเป็นกรณีลูกหนี้ได้ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายไว้ก่อนแล้ว และศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายก็ให้ยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการเสียแล้วให้ดำเนินคดีล้มละลายที่ได้ให้งดการพิจารณาไว้นั้นต่อไป

กรณีที่ 2 ที่ประชุมเจ้าหนี้ #มีมติยอมรับแผน ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนต่อศาลโดยเร็ว เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 90/56