ก.ล.ต. สั่ง STARK เปิดข้อมูลให้ครบ เอาผิดอินไซด์หุ้น เตือนผู้ถือหุ้นประชุม 19 ต.ค.

STARK

ก.ล.ต. สั่งการ “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” เปิดเผยข้อมูล special audit ให้ครบถ้วนชัดเจนขึ้น เร่งขยายผลเอาการใช้ข้อมูลภายใน “อินไซเดอร์หุ้น” เตือนผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมประชุม 19 ตุลาคมนี้

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ได้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยรายงาน special audit ระบุว่า ผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดปกติของการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของ STARK และบริษัทย่อยหลายรายการ ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนั้น

ก.ล.ต. จึงสั่งการให้ STARK นำผลการตรวจสอบ special audit ไปพิจารณาดำเนินการเพิ่มเติม เช่น การปรับปรุงข้อมูลในงบการเงินประจำปี 2565 และการดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว เป็นต้น

               

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังได้เปิดเผยว่า การตรวจสอบข้อมูลบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน หรือบางธุรกรรมยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ก.ล.ต. จึงให้ STARK ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเพิ่มเติม รวมทั้งให้ STARK ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบ special audit ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ครบถ้วนและชัดเจนขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น STARK เข้าร่วมการประชุมและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ตามที่ STARK ได้แจ้งว่าจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดตามมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับความคืบหน้าในการตรวจสอบเชิงลึกกรณี STARK ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิดจำนวน 10 ราย ประกอบด้วยบุคคลธรรมดา 5 ราย และนิติบุคคล 5 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในกรณีตกแต่งงบการเงินและเปิดเผยข้อมูลในแบบไฟลิ่งหุ้นกู้อันเป็นเท็จของ STARK และเป็นการกระทำโดยทุจริตหลอกลวงและได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง

ปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อขยายผลเกี่ยวกับผู้กระทำผิดเพิ่มเติม และความผิดเพิ่มเติม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การแพร่ข่าวที่ทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับ STARK เป็นต้น

โดย ก.ล.ต. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และมีความคืบหน้าไปพอสมควร เช่น ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การสอบถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้การตรวจสอบการกระทำความผิดของ ก.ล.ต. เป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ได้ดำเนินไปโดยไม่ต้องรอผลของ special audit แต่อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. จะมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย