กึ้ง เฉลิมชัย ปลื้ม TTA ประสบความสำเร็จเสนอขายหุ้นกู้-นักลงทุนแห่ซื้อเกินคาด

กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ
กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ

TTA บริษัท “กึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ปลื้มผู้ลงทุนเชื่อมั่นผลการดำเนินงานแห่ซื้อหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาทไม่พอ ต้องเพิ่มอีก 1,000 ล้าน ชี้นักลงทุนมั่นใจผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนระยะยาว ท่ามกลางความผันผวนของตลาดตราสารหนี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2567 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท

โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 และ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับดีเกินคาด TTA จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,500 ล้านบาท

“ความสำเร็จของ TTA ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัทในมุมมองของผู้ลงทุน ท่ามกลางสภาวะตลาดตราสารหนี้ที่มีความผันผวน และขอขอบพระคุณผู้ลงทุนและทีมเสนอขายหุ้นทุกราย ที่มีความเชื่อมั่นใน TTA ตลอดมา สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ TTA ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี และชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “STABLE” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด


โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้ TTA สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแผนที่วางไว้ ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 TTA มีโครงสร้างเงินทุนแข็งแกร่งด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.34 เท่า และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเงื่อนไขของหุ้นกู้