ปรมาภรณ์ ลูกสาวหมอเสริฐ ขายหุ้น ONEE เกลี้ยงพอร์ต 596 ล้านหุ้น

ONEE เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์

“เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “หมอปุย-ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” ลูกสาวหมอเสริฐ ขายหุ้น ONEE เกลี้ยงพอร์ต 596 ล้านหุ้น สัดส่วน 25%

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรรณพ เสนะสุทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัททั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

    1. นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็น 14.84%
    2. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็น 10%
    3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็น 0.07%
    4. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07%
    5. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07%

การซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ว่าได้เข้าลงนามในสัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option) กับนายพิธาน องค์โฆษิต โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธาน ถือหุ้น 100% รวมเป็นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ วันทอง โฮลดิ้งส์ โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย

“นายพิธานเป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่น ๆ ของนายพิธาน การที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทของนายพิธานข้างต้นไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นในบริษัทรวมกันไม่ถึง 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป