การบินไทย แจ้ง ตลท. คลังลดสัดส่วนถือหุ้น-พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

การบินไทย แจ้ง ตลท. คลังลดสัดส่วนถือหุ้น-พ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

“การบินไทย” ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า กระทรวงการคลังลดสัดส่วนถือหุ้น และ บริษัทฯ ได้หลุดพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจแล้ว

วันที่ 25 พ.ค. 2563 บมจ. การบินไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯได้รับแจ้งจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 1,113.931.061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ในวันที่ 22 พ.ค. 2563 กระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯลงต่ำกว่าร้อยละ 50 แล้ว โดยจำหน่ายหุ้นคิดเป็นร้อยละ 3.17 ให้แก่กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง โดยกระทรวงการคลังยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 47.86

ทั้งนี้ ภายหลังการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯของกระทรวงการคลังดังกล่าว บริษัทฯ จะหลุดพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบินไทย แจ้ง ตลท.

Advertisment