โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ จำนวน 3 ราย

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีพลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ดังนี้

  • 1. นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • 2. นายนเรฐ จิตรชื่น พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  • 3. นางกุลิสราพ์ บุญทับ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ 3 ราย