โปรดเกล้าฯ ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 5 ปี

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2566-2570) รวม 5 ปี  มี 17 ด้าน ระบุเพื่อความมั่นคง เป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยความเจริญก้าวหน้าของชาติ และประชาชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.2566-2570)  โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันแจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีสาระสำคัญตามท้ายประกาศนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566- 2570) ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน2570

Advertisement

ประกาศณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขณะที่คำนำที่ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุว่า ความมั่นคงถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อความอยู่รอดปลอดภัย ความเจริญก้าวหน้าของชาติ และประชาชนอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในการประมวลวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายและแผนความมั่นคงทั้ง 17 ด้านภายใต้กรอบคิดความมั่นคงแบบองค์รวม (Comprehensive Security) และความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) ในบริบทความมั่นคงปัจจุบันและแนวโน้มภายในประเทศและต่างประเทศ

Advertisement

โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Whole-of-Nation Approach) ควบคู่กับการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในงานความมั่นคง (Whole-of-Society Approach) ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการสร้างความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม(Resilience) เพื่อให้พร้อมเผชิญปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ. 2566 – 2570) จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการผนึกกำลังร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ถาวรสืบไป

สำหรับ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(2566-2570 นี้มีนโยบาย แผน และภาคผนวก ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 181 หน้า

Advertisement

โดยมีนโยบายที่สำคัญ ๆ อาทิ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาศักยภาพการป้องกัน การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การป้องกันและแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองและผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ ปัญหาการก่อการร้าย การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคติดต่ออุบัติใหม่ เป็นต้น

แผนความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2566-2570

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่