รับมือภัยแล้ง กรมชลประทานซื้อเครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง 395 ล้าน

กรมชลประทานเซ็นสัญญาซื้อเครื่องสูบน้ำ 25 เครื่อง 395 ล้าน รับมือภัยแล้ง-น้ำท่วม รับมอบ ก.พ. 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 บริษัท ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TRV แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัท ท็อปทรีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TRV ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำกับกรมชลประทาน รวม 2 รายการ จำนวน 25 เครื่อง มูลค่าทั้งสิ้น 395 ล้านบาท
ทั้งนี้ การจัดซื้อดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งมีกำหนดส่งมอบเครื่องสูบน้ำภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567