ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ 4 โรคต้องห้าม เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 4 โรคต้องห้ามเป็นข้าราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. มีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2566 ลงนามโดยพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนตโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์โรคในปัจจุบัน รวมทั้งให้สำนักงาน ป.ป.ช.ได้มาและรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่เป็นผู้มีสุขภาพทางกายและจิตเหมาะสม และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงาน ป,ป.ซ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 144 (2)แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกอบกับข้อ32 ข. (11) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน(60 วัน)นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดโรคอันมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นข้าราซการสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2562

ข้อ 4. โรคตามข้อ 32 ข. (11) ของระเบียบณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าตัวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. 2561 คือ

(1) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) โรคติตยาเสพติตให้โทษ
(3) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(4)โรคติตต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการออกมาแน่ชัดหรือรุนแรงและเป็นเหตุให้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช.

ข้อ(5) ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามประกาศนี้

ป.ป.ช.ออกประกาศ 4 โรคต้องห้ามเป็นข้าราชการ สำนักงานป.ป.ช.