เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ (7 พ.ย.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ฝุ่น กรุงเทพ สภาพอากาศ
แฟ้มภาพ

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศเช้านี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดีมาก – ปานกลาง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ระบุว่า รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น สรุปดังนี้ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก – ปานกลาง

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 6.0 – 23.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.1 – 21.9 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.8 – 22.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 7.2 – 24.1 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 6.4 – 13.4 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 12.0 – 34.6 มคก./ลบ.ม.

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK