6 จังหวัดอันดามันชง ครม.สัญจร ระนอง ทั้งโครงการใหม่-เร่งรัดของเก่า งบกว่าหมื่นล้าน

ระนอง

จังหวัดกลุ่มอันดามันเตรียมชงครม.สัญจร ระนอง ทั้งโครงการใหม่-เร่งรัดโครงการเก่า รวมงบกว่าหมื่นล้าน โดยเฉพาะทำโครงข่ายถนน-ปรับปรุงท่าเรือ-เพิ่มศักยภาพบริการทางการแพทย์

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายสมชาย  หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ในการประชุมครม.สัญจร ที่จ.ระนอง วันที่ 22-23 ม.ค.นี้ ทางจังหวัดกระบี่ได้เสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยให้ยึดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอ คือ

การเสนอโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อขอรับงบประมาณในการประชุม วงเงิน 50 ล้านบาท เป็นโครงการที่สอดคล้องกับธีมการพัฒนาตามศักยภาพความมั่งคั่ง และยั่งยืนของกลุ่มอันดามัน( Andaman Prosperity and Sustainability )ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ พัฒนาการท่องเที่ยว, พัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน, แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร, แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการน้ำ

นอกจากนี้มีการเสนอโครงการเร่งรัด เพื่อขอสนับสนุนวงเงินงบประมาณ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านการค้าการลงทุน, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการเกษตร, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ

โดยจังหวัดกระบี่ได้มีการเสนอโครงการมารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน งบประมาณ 16,800,000 บาท ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี

และโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 50 ล้านบาท ของโรงพยาบาลกระบี่ ซึ่งบรรจุอยู่ในกลุ่มโครงการที่ขอรับงบประมาณในวงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท

สำหรับโครงการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณในวงเงิน 50 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. โครงการผนึกกำลังผู้ประกอบการทางการค้ากับเศรษฐกิจท่องเที่ยวอันดามันเชิงสร้างสรรค์ งบประมาณ 25,300,000 บาท ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
  2. โครงการ มารีน่าชุมชน ยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรือท่องเที่ยวชุมชนทะเลอันดามัน งบประมาณ 16,800,000 บาท ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี
  3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาติพันธุ์ชาวเล งบประมาณ 35,900,750 บาท ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตู
  4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทุกช่วงวัยเพื่อความมั่นคงทุกมิติ งบประมาณ 56,555,400 บาท ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล รวมงบประมาณทั้งสิ้น 134,556,150 บาท

ส่วนโครงการเร่งรัด หรือขอรับการผลักดัน สนับสนุนเชิงนโยบาย ได้แก่ 1.โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ 397,524,000 บาของสำนักงานจังหวัดภูเก็ต

  1. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4046 สายตรัง-ควนกุน ระยะทาง 21.279 กิโลเมตร งบประมาณ 1,300,000,000 บาท ของแขวงทางหลวงตรัง
  2. โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 4 งบประมาณ 3,900,000,000 บาท ของแขวงทางหลวงระนอง
  3. โครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง-เกาะสอง เพื่อการท่องเที่ยวและการสัญจร งบประมาณ 70,000,000 บาทของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
  4. โครงการพัฒนาปรับปรุงถนน “จัดสรรพัฒนา” งบประมาณ 70,000,000 บาท ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
  5. โครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 ตอน ราชกรูด-หลังสวน งบประมาณ 2,500,000,000 บาท ของแขวงทางหลวงระนอง
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพสนามกีฬาเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ งบประมาณ 110,070,000 บาท ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

และ 8. โครงการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติจังหวัดสตูล งบประมาณ 99,763,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,447,857,000 บาท