อำเภอสระใคร ฉลอง 30 ปี การันตีแหล่ง “ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี”

รวงข้าวอ.สระใคร

อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิ 105 จากกระทรวงพาณิชย์ถึง 2 ปีซ้อนว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวคุณภาพดี หอม นุ่ม อร่อย ชาวอำเภอสระใครจึงได้มีแนวความคิดในการจัดงานบูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนคุณและบูชาพระพุทธเจ้าและพระแม่โพสพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสระใครและจังหวัดหนองคาย

โดยชาวอำเภอสระใครกว่า 600 คน ได้ร่วมกัน “รำบูชาพระแม่โพสพ” ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมข้าวพันธุ์ดี ฉลอง 30 ปี และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2567” ที่อำเภอสระใคร จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ และแหล่งผลิต “ข้าวหอมมะลิ” คุณภาพของประเทศไทย พร้อมกับการผลักดันให้ “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย” เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสู่ขวัญข้าวมงคล บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ซึ่งองค์พระธาตุใช้มัดข้าว รวงข้าวประดับตกแต่งอย่างสวยงาม มีการประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดธิดาข้าวหอม การประกวดหนุ่มหล่อข้าวพันธุ์ดี การประกวดแอโรบิก การประกวดตุงผ้าขาวม้า

ข้าวอ.สระใคร

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การจัดแสดงหุ่นจักสานไม้ไผ่ การจำหน่ายข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มโอท็อปและของดีอำเภอสระใคร โดยช่วงกลางคืนมีการจัดงานมหกรรม แสง สี เสียงอย่างงดงาม โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน จาก อบจ.หนองคาย ประมาณ 7 แสนบาท

นายทวีป ไทยสวี นายอำเภอสระใคร กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการขับเคลื่อน Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย อำเภอสระใคร ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย ได้รับรางวัลการประกวดระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่อำเภอสระใครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าว สะท้อนให้เห็นถึงการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรมการดำรงชีพ วิถีชีวิต และความเชื่อ

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสืบสานงานประเพณีของอำเภอสระใครให้เกิดความต่อเนื่อง ประกอบกับอำเภอสระใครได้มีการก่อตั้งอำเภอครบรอบ 30 ปีในปีนี้ อำเภอสระใครจึงได้จัดให้มีงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่และในจังหวัดหนองคาย เพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่ และแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพของประเทศไทย สู่กระแสนิยม “คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย”

ข้าวอ.สระใคร

เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย และเพื่อฉลองครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งอำเภอสระใคร

อย่างไรก็ตาม จังหวัดหนองคายเป็น 1 ใน 20 จังหวัดภาคอีสาน ที่มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ประมาณ 601,167 ไร่ ผลผลิตประมาณ 218,316 ตัน ส่วนข้าวนาปรัง มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 89,712 ไร่ ผลผลิตประมาณ 46,557 ตัน และยังคงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณของบรรพบุรุษ