นายกฯลงพื้นที่สระแก้วติดตามเขต ศก.พิเศษ-แรงงานต่างด้าว-ปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ส.ค.60) เวลา 12.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดสระแก้วให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ เช่น การลงทุนของภาคเอกชนและแนวโน้ม ข้อเสนอการบริหารงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร่งทำการประชาสัมพันธ์ดึงนักลงทุนให้มาลงทุน เพราะรัฐบาลลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกไปมาก แต่พบว่ายังมีนักลงทุนมาลงทุนน้อยเพียงไม่กี่ราย ในส่วนรัฐบาลจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งเรื่องสาธารณูปโภค กฎหมายกฎระเบียบ

ในส่วนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการทำงานของแรงงานต่างด้าว นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาบังคับใช้กฎหมายจะไม่มีผ่อนผันอีกแล้ว เอกชนจะต้องเข้าช่วยภาครัฐด้วย เพื่อให้คนต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการติดตามการแก้ไขปัญหาการละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังพูดถึงผู้มีรายได้น้อย จะทำอย่างไรให้ผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ เรื่องการทำการเกษตรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสม

จากนั้นเวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง จำกัด เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล สำหรับสถาบันเกษตรกรให้แก่ประธานสหกรณ์ จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภออรัญประเทศ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวัฒนานคร และสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเย็น พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบบ้านจำลองและปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์อำเภอโคกสูง จำนวน 7 ราย พร้อมกล่าวพบปะ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์และประชาชนที่มาให้การต้อนรับ


สำหรับการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ถือเป็นการดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคเกษตร ทั้งนี้จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10 แปลง เนื้อที่ 3,342 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ โดยสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินอำเภอโคกสูง เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ซึ่งคัดเลือกจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการภาครัฐจากการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโคกสูง และผู้ยากจนไร้ที่ดินทำกิน ให้มีที่อยู่อาศัยและมีที่ทำกิน จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย แบ่งออกเป็นที่อยู่อาศัยจำนวน 1 ไร่ และพื้นที่ทำการเกษตรอีก 5 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ถนน สระน้ำ พื้นที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นต้น จนกระทั่งเวลา16.20 น. นายกรัฐมนตรีและคณะจึงเดินทางกลับกรุงเทพฯ