เปิดประวัติ สุพัฒนพงษ์-ม.ล.ชโยทิต ทีมเศรษฐกิจ รวมไทยสร้างชาติ

เปิดประวัติ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์-ม.ล.ชโยทิต กฤดากร 2 บิ๊กเนมทีมเศรษฐกิจ พรรครวมไทยสร้างชาติ

23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. พรรคร่วมไทยสร้างชาติ (รทสช.) จะเปิดตัวทีมเศรษฐกิจ 2 บิ๊กเนม มือเศรษฐกิจ ที่เป็นมือ-ไม้การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจคนสำคัญของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์

คนแรก ไม่ใช่คนอื่นคนไกล-ใครที่ไหน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงานในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตพรรครวมไทยสร้างชาติ

“สุพัฒนพงษ์” เปิดหน้า-เข้าสู่เส้นทางการเมืองในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี-หัวหน้าคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) “คร่ำหวอดแวดวงพลังงาน” และเทคโนโลยีชีวภาพ

ประวัติการทำงาน “สุพัฒนพงศ์ พันธ์มีเชาว์”

2559-2563

 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2558-2559

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอลีโอเคมี จำกัด ธุรกิจผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมี

2558-2559

 • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอลส์ จำกัด ธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ชีวภาพ

2558

 • ประธานกรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด ธุรกิจสโมสรกีฬา

2557

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 • รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical Internaional Private Limited
 • กรรมการ บริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited

2556

 • กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2555

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2554

 • กรรมการ บริษัท Sakari Resources Limited ธุรกิจถ่านหินและเหมืองแร่

เป็น “วิศวคอนเน็กชั่น” จบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Advance Management Program, INSEAD University สาธารณรัฐฝรั่งเศส

“เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ประยุทธ์” จบหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 50) และ (ปรอ. 20)

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการพลังงาน วพน.รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013 สหราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่น 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อ ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2558
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 131/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อีก 1 คน คือ “หม่อมปืน” ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้แทนการค้าไทย หัวหน้าทีมปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เป็นผู้ผลักดันกฎหมายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกิน 1 ไร่

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม BA (Honors) in South-East Asian History, The School of Oriental and African Studies, University of London หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท. 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 12/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน “ม.ล.ชโยทิต กฤดากร”

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมธุรกิจ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ตลาดทุน การบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 14 พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 16 ธ.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 28 มิ.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด
 • 21 ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิมบัส แคปิตอล จำกัด
 • 26 ก.พ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เทรเชอรี่พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 1 ส.ค. 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

 • 11 พ.ค. 2550 – 19 พ.ย. 2564 กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
 • 5 ม.ค. 2564 – 10 ส.ค. 2564 ประธานกรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • 1 ต.ค. 2562 – 18 พ.ย. 2563 กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
 • 1 ต.ค. 2562 – 18 พ.ย. 2563 Senior Country Officer, JPMorgan Chase Bank

ล่าสุด เมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ (23 มี.ค. 2566) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางของพรรค รทสช. ต้อนรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ และ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร สมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ