เปิดประวัติ “สรวิศ ธานีโต” อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีทรัพย์สิน 12 ล้านกว่า

สรวิศ ธานีโต อธิบดีปกรมศุสัตว์

ประวัติชีวิตราชการ 33 ปี ของ “นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต” อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ยืนกรานปฏิเสธ ไม่มีโรค ASF ในหมูระบาดในประเทศไทย

ทำความรู้จัก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ภายหลัง ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ระบุมีการตรวจพบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (Afican Swine Fever: ASF) โดยตรวจพบในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว

​อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า ยังไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวเสนอขึ้นมารายงานให้ทราบ แต่เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

ประชาชาติธุกิจ ชวนทำความรู้จัก สำรวจโปรไฟล์ชีวิตราชการ และบัญชีทรัพย์สินว่าเป็นอย่างไร 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันอายุ 59 ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เหลืออายุราชการอีก 1 ปี

ประวัติการดำรงตำแหน่ง ลูกหม้อกรมปศุสัตว์ 33 ปี

ข้อมูลจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ ระบุว่า เขาเริ่มเข้ารับทำงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2531 ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์ จากนั้นปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 6 พฤษภาคม 2561 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • วันที่ 20 มกราคม 2557 – 30 กันยายน 2560 : รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น) กรมปศุสัตว์ พญาไท
 • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2552 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์) สูง) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 26 กันยายน 2551 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2544 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 2 ตุลาคม 2543 : ปศุสัตว์จังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 8) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 7 มีนาคม 2543 : นายสัตวแพทย์ 8 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 กันยายน 2540 : นายสัตวแพทย์ 7 วช. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2538 : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์ 6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2536 : นายสัตวแพทย์ 6 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 : นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 : นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ กรมปศุสัตว์

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาวชิรมงกุฎ 28 กรกฎาคม 2560
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม 2556
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2554
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2551
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2545
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2542
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม 2540
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม 2538

ผลงานดีเด่น 7 รางวัล

 • ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ระดับดีเด่น ด้านพัฒนาการให้บริการ ผลงาน เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ปศุสัตว์ OK
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นสัตวแพทย์ตัวอย่าง สายงานเผยแพร่วิชาชีพและบริการสังคม ประจำปี 2559 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระประจำปี 2557-2558 และวาระประจำปี 2559-2560 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งจากสมาชิกสัตวแพทย์ทั่วประเทศ
 • ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางสามัญของสัตวแพทยสภา วาระ 2559-2560
 • ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภท นวัตกรรมให้บริการ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2553
 • ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม (รางวัลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด หมวด 6) โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจำปีพุทธศักราช 2555
 • ได้รับรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ ข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายสรวิศ ในฐานะ “อธิบดีกรมปศุสัตว์” ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช. กรณีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ครบ 3 ปี

 “โสด” มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 12,276,635 บาท

 • เงินฝาก 200,000 บาท
 • ที่ดิน 3 แปลง เป็นโฉนด น.ส. 3 ก. ทั้งหมดในจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลค่า 1,400,000 บาท
 • โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11 รายการ เป็นห้องแถว 10 แห่ง บ้านพักตึก 2 ชั้น 1 หลัง มูลค่า 8,500,000 บาท
 • ยานพาหนะ มูลค่า 2,176,635 บาท

มีหนี้สิน 5,782,995 บาท

 • เงินเบิกเกินบัญชี 163,312 บาท
 • เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 5,619,682 บาท

มีรายได้ต่อปี โดยประมาณ 2,110,956 บาท

 • เงินเดือน 921,600 บาท
 • เงินประจำตำแหน่ง 174,000 บาท
 • ค่าตอบแทนรายเดือน 174,000 บาท
 • ค่าตอบเต็มขั้น 24,091 บาท
 • เงินค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท
 • เงินปันผล 181,266 บาท
 • ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ องค์การสวนสัตว์และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 254,400 บาท

มีรายจ่าย รวม 1,500,652 บาท

 • ค่าอุปโภคบริโภค 360,000 บาท
 • ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 288,000 บาท
 • ค่าผ่อนรถ 360,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกัน 216,652 บาท
 • ค่าอุปการะมารดา 240,000 แสนบาท
 • เงินบริจาค 36,000 บาท