ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง สมชวน รัตนมังคลานนท์ นั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์

ครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง สมชวน รัตนมังคลานนท์ นั่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ (ภาพจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์)

ครม.แต่งตั้ง เกษตรฯ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์-ปราโมทย์ ยาใจ โยกนั่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งนายสุรเดช สมิเปรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และตำแหน่งที่จะว่างอีก 5 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมปศุสัตว์
  2. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
  3. นายประกอบ เผ่าพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
  4. นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
  5. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

ข่าวเกี่ยวข้อง