เศรษฐา ตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่ม 4 ราย

ภาพจาก www.thaigov.go.th

เศรษฐาตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพิ่ม 4 ราย เพื่อขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 259/2566 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 234/2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และพิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพิ่มเติมดังนี้

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษา
  2. นายไพฑูร ชุติมากรกุล ที่ปรึกษา
  3. นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์ ที่ปรึกษา
  4. พล.ต.อ.ชินภัทร สารสิน ที่ปรึกษา

โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2566 เป็นต้นไป