เช็กมติครม. (9 ม.ค. 67) “แต่งตั้ง-โยกย้าย” ครบทุกตำแหน่ง

ทีมโฆษกรัฐบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2567 อนุมัติ/เห็นชอบ แต่งตั้ง “ธนากร ดอนเหนือ” นั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ศธ.  แต่งตั้ง “อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์” นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค “ขจร ศรีชวโนทัย” นั่งประธานบอร์ดการไฟฟ้านครหลวง “พรพจน์ เพ็ญพาส” เป็นประธานบอร์ด การประปาส่วนภูมิภาค  “ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” นั่งประธานบอร์ดการประปานครหลวง  และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ คปภ. 6 ราย รวมทั้งแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลอตใหญ่

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 9 มกราคม 2567 ที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุดท้าย ชัยจันทึก ผู้อำนวยการกอง [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการบัญชี) สูง] กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี (นักบัญชีทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นางสาวฉวี วงศประสิทธิพร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กองนโยบายและแผนแม่บท สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

4. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จำนวน 6 คน ดังนี้

1) ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
2) นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี
3) นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
4) นายประกิด บุณยัษฐิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ
5) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
6) นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัย

2. กำหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน คปภ. เป็นต้นไป

5. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ สับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 ราย ดังนี้

1. นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ

2. นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

9. นายนิติ นาชิต ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

6. ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 7 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ จำนวน 7 คน)

และแต่งตั้ง นายพนิต ธีรภาพวงศ์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ตามความในตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ มาตรา 6 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการอื่น จำนวน 14 คน (รวมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ดังนี้

1. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ธีร เจียศิริพงษ์กุล กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ กีรติวินทกร กรรมการ
5. นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช กรรมการ
6. พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ กรรมการ
7. นายกรณินทร์ กาญจโนมัย กรรมการ
8. พลตำรวจโท สำราญ นวลมา กรรมการ
9. นายเจษฎ์ โทณะวณิก กรรมการ
10. นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ กรรมการ
11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ
12. ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช กรรมการ
13. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย กรรมการ
14. นายพนิต ธีรภาพวงศ์ กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

7. ขออนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 13 คน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ จำนวน 7 คน)

และแต่งตั้ง นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง และให้คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 6 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการอื่น จำนวน 14 คน (รวมผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ดังนี้

1. นายขจร ศรีชวโนทัย ประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ กรรมการ
3. นายสนิท ขาวสอาด กรรมการ
4. พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล กรรมการ
6. พลตำรวจโท กรไชย คล้ายคลึง กรรมการ
7. ศาสตราจารย์วีรกร อ่องสกุล กรรมการ
8. ศาสตราจารย์ธรรมรัตน์ คุตตะเทพ กรรมการ
9. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ วงศ์สรรค์ กรรมการ
10. นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์จิรพล สังข์โพธิ์ กรรมการ
12. รองศาสตราจารย์อัศม์เดช วานิชชินชัย กรรมการ
13. นายชยกฤต อัศวธิตานนท์ กรรมการ
14. นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

8. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 คน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ จํานวน 3 คน)

และแต่งตั้ง นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอื่น ในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค และให้คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคมีกรรมการจำนวน 11 คน ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ประกอบกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการอื่น จำนวน 7 คน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย และผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ดังนี้

1. นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการ
2. พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการ
3. นายเผ่าภัค ศิริสุข กรรมการ
4. นางปาณิสรา ดวงสอดศรี กรรมการ
5. พลอากาศตรี นิพนธ์ โพธิ์เจริญ กรรมการ
6. นายปริญญา แสงสุวรรณ กรรมการ
7. นายพีระพันธ์ เหมะรัต กรรมการ
8. นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

9.แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง จำนวน 1 คน และเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง จำนวน 13 คน (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อฯ จำนวน 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์การทำงานในภาคธุรกิจ จํานวน 7 คน)

และแต่งตั้ง นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง และให้คณะกรรมการการประปานครหลวงมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน ตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ มาตรา 6 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน 1 คน และกรรมการอื่น จำนวน 14 คน (รวมผู้ว่าการการประปานครหลวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ประธานกรรมการ
2. นายโชตินรินทร์ เกิดสม กรรมการ
3. พลโท สุเมธ พรหมตรุษ กรรมการ
4. นายชูชาติ รักจิตร กรรมการ
5. นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ กรรมการ
6. นายสนิท ขาวสอาด กรรมการ
7. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล กรรมการ
8. นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย กรรมการ
9. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ
10. พลตำรวจโท กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ กรรมการ
11. รองศาตราจารย์ชัยวัฒน์ อุตตมากร กรรมการ
12. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการ
13. นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการ
14. นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย กรรมการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

10. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (6) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอการแต่งตั้งนางเนตรนภิส สุชนวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (6) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 เป็นต้นไป