ซูเปอร์โพลเผย 66.9% ยอมรับ ทักษิณ ชินวัตร เป็นผู้มีบารมี

ทักษิณ ชินวัตร
นายทักษิณ ชินวัตร ขณะเยือนบ้านเกิด จ.เชียงใหม่ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ภาพถ่ายเมื่อ 13 เมษายน 2567 (ภาพจาก ศูนย์ภาพเครือมติชน)

ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ พบกลุ่มตัวอย่าง 66.9% ยอมรับ อดีตนายกฯ “ทักษิณ ชินวัตร” เป็นผู้มีบารมี ประชาชนต้องการให้แก้ปัญหาปากท้อง-มิจฉาชีพออนไลน์-ยาเสพติด-ฝุ่น PM 2.5

วันที่ 15 เมษายน 2567 สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เสนอผลสำรวจเรื่อง จับกระแสโพล ทักษิณ ชินวัตร กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชน ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) รวมจำนวนตัวอย่างในการวิเคราะห์ทางสถิติทั้งสิ้น จำนวนทั้งสิ้น 1,158 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 66.9 ยอมรับอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี ในขณะที่ 33.1 ระบุว่า ไม่เป็น

และเมื่อแบ่งออกตามช่วงอายุ ที่ระบุว่ายอมรับอดีต นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี มีดังนี้

 • กลุ่มคนอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 39.0
 • กลุ่มคนอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 49.9
 • กลุ่มคนอายุ 30 – 39 ปี ร้อยละ 74.7
 • กลุ่มคนอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 79.5
 • กลุ่มคนอายุ 50 – 59 ปี ร้อยละ 78.2
 • กลุ่มคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 67.6

เมื่อแบ่งออกตามอาชีพ พบว่า กลุ่มข้าราชการ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.2 กลุ่มเอกชน ร้อยละ 68.5 กลุ่ม ค้าขาย ร้อยละ 78.3 กลุ่มนักศึกษา ร้อยละ 40.6 และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 60.7 ระบุ ระบุ ยอมรับอดีต นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ว่าเป็นผู้มีบารมี

Advertisment

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนให้อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร เร่งแก้ไข ความเดือดร้อนของประชาชน ใน 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. ปัญหาปากท้อง ต้องการเงินดิจิทัลทั่วถึง กระตุ้น SME ความยากจน ร้อยละ 71.8
 2. มิจฉาชีพออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ แก๊งดูดเงินประชาชน โจรไซเบอร์ ร้อยละ 65.5
 3. ยาเสพติด ปัญหาเด็ก เยาวชน ร้อยละ 62.3
 4. ปัญหาหนี้ทั้งในและนอกระบบ ร้อยละ 60.1
 5. ปัญหาฝุ่น PM หมอกควัน มลพิษ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 58.9