Home Tags คอลัมน์ CSR Talk

Tag: คอลัมน์ CSR Talk

“ไฮเนเก้น” ดนตรีและรีไซเคิล

คอลัมน์ CSR Talk สนุกอย่างเดียวดูจะเชยไปแล้ว สำหรับอีเวนต์บันเทิงต่าง ๆ เพราะทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับกระแสปัญหา "ขยะ" ที่ต้องการความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ทุกคนบนโ...

TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk เมื่อไม่นานมานี้ "กลุ่มธุรกิจ TCP" ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเ...

เริ่มทำ “CSV” ต้องรู้อะไร

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ทุกวันนี้มีการพูดกันอย่างกว้างขวางถึงการยกระดับ CSR มาเป็นเครื่องมือช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตามโมเดลของ "ไมเคิล อี.พอร์เตอร์" ที่ฉายภาพให้...

เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์

คอลัมน์ CSR Talk โดย พัทธ์ธีรา วงศราวิทย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บทบาทของภาคธุรกิจในการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สำคัญของโลกในความพยายามผล...

มณฑลแห่งความยั่งยืน โดย ดร.วรวุฒิ ไชยศร

คอลัมน์ CSR Talk โดย ดร.วรวุฒิ ไชยศร เกือบ 20 ปี ที่ผมคร่ำหวอดอยู่ในวงการ CSR จากจุดเริ่มต้นที่ CSR ขององค์กรธุรกิจแต่ละองค์กรจะเน้นด้านกิจกรรมสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันแนวคิดเรื่องความรับผิด...

ข่าวน่าสนใจ