Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ จนท.งานในพระองค์ 904 ผิดวินัยร้ายแรง

วันนี้ (๒๐ ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรี...

กกต.ประกาศจำนวนส.ส.แล้ว ลดลง23จว. 54จว.เท่าเดิม อีสานเก้าอี้หาย10 กทม.เหลือ30ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้...

ราชกิจจาฯ ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอัยการทั่วประเทศ 1,381 ราย

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี” แต่งตั้งข้าราชการอัยการ” มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการอัยการให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 1,381 ราย ...

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ ปลดนามสกุลดัง “สุนทรเวช” พ้นจากบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 11273/2552 กองบังคับ คดีล่ม ละลาย 3 ศาลล้มละลายกลาง กรมบัง คับคด...

ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศ หลายบริษัทดัง เลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 42/2561 เรื่องการเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ความว่าโดยที่มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญ...

ราชกิจจาฯ ประกาศให้พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีผลแล้ว

วันนี้ (๒๒ ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง พรรคประชาราชสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ...

ประกาศแล้ว! คำสั่งคสช. ตั้งคกก.ต้านทุจริตแห่งชาติชุดใหม่

วันนี้ (15 ส.ค.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๓/๒๕๖๑เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ...

ประกาศแล้ว! เปิดสเปกเลขาฯอีอีซี ระดับอดีตอธิบดีขึ้นไป-บริหารองค์กรหมื่นล้าน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การกําหนดความรู้ ความชํานาญ และประสบการณ์ของผู้ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันอ...

โปรดเกล้าฯ ฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงดำรงตำแหน่ง ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าล...

เวนคืนที่ดิน สร้าง-ขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อม ‘ถ.ประดิพัทธ์-ถ.กําแพงเพชร’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561 ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนกําแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย...

ข่าวน่าสนใจ