Home Tags ราชกิจจานุเบกษา

Tag: ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ศาลมีคำสั่งให้ 2 อดีตรมต. เป็นคนไร้ความสามารถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้บุคคลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรี เป็นคนไร้ความสามารถ 2 ราย โดยในรายล...

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้...

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ และเหรียญรัตนาภรณ์ รวม 15 ราย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ รวม ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 59 นาย

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเรื่อง “พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล”  ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมรา...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลสกุลดัง ‘อิศรางกูร ณ อยุธยา’

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ ล.๒๗๙๙/๒๕๖๒ กองบังคับคดีล้มละลาย ๒ ...

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศก.ล.ต. เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สท. 53/2562 เรื่อง การเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศฉบับดั...

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ มีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพร...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล รวม 53 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนว...

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ดังนี้  

ขุนคลัง “อุตตม” ประกาศกฎกระทรวงกำหนด 11 ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นไม่ถูกเก็บภาษีที่...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (26 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ลงนามโดยนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ลงวัน...

ข่าวน่าสนใจ