ด่วน วันนอร์ สั่งเลื่อนโหวตนายกฯไม่มีกำหนด รอศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วันนอร์ นั่งประธานสภา วิทยา พรรคประยุทธ์-ก้าวไกล ชิงโหวตรองประธาน

ประธานรัฐสภา วันมูหะมัดนอร์ มะทา แจ้ง สส.-สว.เลื่อนโหวตเลือกนายกฯ วันพรุ่งนี้ออกไปก่อน จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาวินิจฉัย คำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้ชะลอโหวตเลือกนายกฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ เลื่อนการพิจารณาลงมติรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีขอให้ชะลอโหวตนายกฯ ออกไปเป็นวันที่ 16 สิงหาคมว่า เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญยังพิจารณาไม่เสร็จ โดยศาลจะพิจารณาเรื่องทั้งหมดในวันที่ 16 สิงหาคม 2566

ดังนั้น วาระแรกของการพิจารณาเลือกบุคคลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4 สิงหาคม ก็ต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่การประชุมรัฐสภายังมีต่อ โดยนำระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 มาเป็นวาระแรกแทน

“ส่วนเรื่องโหวตนายกฯ ก็ต้องรอศาลจะวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรในวันที่ 16 สิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะนัดวันที่ 17 สิงหาคมหรือไม่ ก็ต้องดูหน้างานอีกครั้งหนึ่ง เพราะยังมีเวลาอีกหลายวัน อาจมีวาระอื่นก่อนการประชุมรัฐสภาเข้ามาขั้นก็ได้”

ผู้สื่อข่าวถามว่า ขั้วการเมืองเปลี่ยนการเสนอชื่อนายกฯ อาจเปลี่ยนด้วย ประธานสภากล่าวว่า “ต้องรอ สำคัญตอนนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้ว ต้องรอศาลวินิจฉัย”

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องและนัดวันพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการโหวตเลือกนายกฯ รอบ 2 กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง) มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สอง เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนําเสนอญัตติซ้ำอีก ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272

ล่าสุดในเช้าวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้องให้พิจารณาวินิจฉัย (เพิ่มเติม) ของผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แล้วมีคําสั่งรับรวมไว้ในสํานวนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้อง คําร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคําร้องนี้มีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคําร้อง และให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

โดยให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 ให้นัดพิจารณาคําร้องนี้ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.