10 เดือน ส่งออกไข่พุ่ง 78% กว่า 381 ล้านฟอง เตรียมนำเข้าแม่พันธุ์ 4.4 แสนตัวปี’67

ไขไก่

บอร์ดไก่ไข่เคาะแผนนำเข้าไก่ไข่พันธุ์ปี’67 กว่า 4.4 แสนตัว แบ่งเค้ก 16 บริษัท หลัง 10 เดือน ไทยส่งออกไข่ไก่พุ่ง 78% กว่า 381 ล้านฟอง พร้อมไฟเขียวร่างประกาศปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสมป้องกันราคาไข่ไก่ผันผวน

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ 3/2566 ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นหลัก คือ แผนการนำเข้า ไก่ไข่พันธุ์ (GP และ PS) ปี 2567 รวม 443,800 ตัว

ประกอบด้วย ไก่ไข่ปู่ย่าพันธุ์ (GP) จำนวน 3,800 ตัว ไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) จำนวน 440,000 ตัว ซึ่งแนวทางการจัดสรรโควตาให้แก่ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์จำนวน 16 บริษัท โดยให้โควตาแต่ละบริษัทเท่ากับปี 2566

ธรรมนัส พรหมเผ่า

สำหรับสถานการณ์การผลิตและการตลาดไข่ไก่ ปัจจุบันการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (GP) ปี 2566 มีแผนการเลี้ยงจำนวน 3,870 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้วจำนวน 3,870 ตัว คิดเป็น 100% การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ปี 2566 มีแผนการเลี้ยงจำนวน 440,000 ตัว นำเข้าเลี้ยงแล้ว จำนวน 427,196 ตัวคิด เป็น 97.09% ขณะที่จำนวนไก่ไข่ยืนกรงปัจจุบัน 52,437,131 ตัว ประมาณการผลผลิต 43,522,819 ฟองต่อวัน

ขณะที่การส่งออกไข่ไก่สด ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 จำนวน 381.65 ล้านฟอง มูลค่า 1,703.78 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 78.50 และ 105.38 ตามลำดับ โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ 72% ฮ่องกง 16% และไต้หวัน 7% ตามลำดับ

พร้อมกันนี้เห็นชอบ ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการปริมาณการผลิตไข่ไก่และผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่จากปัญหาราคาไข่ไก่ผันผวน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงนามในประกาศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

“ขอความร่วมมือฟาร์มไก่ไข่ทุกแห่งปลดระวางไก่ไข่ยืนกรงไม่เกินอายุที่กรมปศุสัตว์ประกาศกำหนดทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่กรมปศุสัตว์มีประกาศกำหนดระยะเวลาให้มีการยืดการเลี้ยงที่เหมาะสมตาม สถานการณ์การผลิตและการบริโภคไข่ไก่ภายในประเทศ รวมถึงฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงไก่ไข่ต่ำกว่า 30,000 ตัว

และไม่ใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธสัญญา ฟาร์มไก่ไข่ของหน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถาบันวิจัย ฟาร์มไก่ไข่ที่เลี้ยงในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เลี้ยงปล่อย ปศุสัตว์อินทรีย์ ไม่ใช้กรง หรือการเลี้ยงไก่ไข่สำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการจำหน่ายเชิงพาณิชย์”


รายงานข่าวระบุว่า การปลดแม่ไก่ยืนกรงนั้นจะกำหนดอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 80 สัปดาห์ แต่การปลดจริงเมื่อไรนั้นจะยืดหยุ่นตามสถานการณ์