กรมประมงออกประกาศใหม่ เปรียบเทียบปรับให้เหมาะสม ดูเจตนา-เปิดให้ชี้แจงข้อมูล

บัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง
บัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบและหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 โดยพิจารณาปรับแก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ คดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบแสวงหาข้อเท็จจริง เชิญพยานบุคคล หรือเอกสารมาประกอบการพิจารณา โดยดูที่เจตนาการกระทำความผิด และสามารถกำหนดอัตราค่าปรับให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวประมง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งยกเลิกประกาศฉบับเดิม พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

โดยกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบสามารถกำหนดค่าปรับได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความร้ายแรงของพฤติการณ์การกระทำความผิด โดยพิจารณาจากเจตนาการกระทำความผิด และแสวงหาข้อจริง เชิญพยานบุคคล หรือเอกสารมาประกอบการพิจารณา ซึ่งบางครั้งเกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อย หรือหลงลืม

อีกทั้งได้กำหนดให้การเปรียบเทียบ กรณีการกระทำความผิดที่มิได้กำหนดโทษตามขนาดเรือและไม่มีการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำไว้ หากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกให้ปรับในอัตราโทษหนึ่งในสามของอัตราโทษที่กำหนดไว้ กรณีหากผู้กระทำความผิดได้กระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทก็ให้กำหนดค่าปรับตามบทหนักเพียงบทเดียว

และกรณีมีการกำหนดโทษตามขนาดเรือก็ให้นำขนาดเรือมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับเช่นเดิม แต่สามารถนำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความร้ายแรงของพฤติการณ์ในการกระทำความผิดมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าปรับไม่น้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดตามช่วงขนาดเรือได้ เป็นต้น

“กรมประมงเชื่อมั่นว่าประกาศฉบับใหม่นี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องชาวประมงได้ สามารถใช้พฤติกรรมความร้ายแรงแห่งความผิดตามเจตนา มาลงโทษกับผู้ที่กระทำความผิดได้อย่างแท้จริงและเหมาะสมกับบริบทการประมงไทย”