ครม. ไฟเขียว แต่งตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” เป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ EGCO ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16

วันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาระพิเศษ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

เปิดประวัติผู้ว่าฯ กฟผ. คนที่ 16 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ผู้ว่าการ กฟผ. คนที่ 16 เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Electricity Industry Management and Technology มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University of Strathclyde) สหราชอาณาจักร 

อีกทั้งยังผ่านการอบรมในหลักสูตรสำคัญมากมาย อาทิ 

– หลักสูตร Advanced Management Program จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

– หลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน จากสถาบันวิทยาการพลังงาน

– หลักสูตรผู้นำผู้สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน 

ปี 2563-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ

ประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2561-2563 ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน 

ปี 2560-2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่