ธรรมศาสตร์ ประกาศ เรียน-สอบ แต่งกายแบบไหนก็ได้ ขอแค่ไม่รบกวนผู้อื่น

มธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ การแต่งกาย นักศึกษา 2566

อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ลงนามประกาศแนวทางแต่งกายนักศึกษา ฉบับใหม่ จะเรียนหรือสอบ แต่งกายแบบไหนก็ได้ ขอแค่ไม่รบกวนผู้อื่น

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โพสต์ข้อความระบุว่า “อธิการบดีตอบรับเสรีภาพในการแต่งกาย จะเรียน จะสอบ แต่งกายอย่างไรก็ได้ ขอเพียงไม่รบกวนผู้อื่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เซ็นประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2566 เพื่อออกมานิยามว่าการแต่งกายแบบใดถือว่าไม่สุภาพ เพื่อลดช่องโหว่ในการตีความของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ. 2564

โดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนยันถึงเสรีภาพในการแต่งกายและยืนยันว่าเสรีภาพในการแต่งกายของพวกเราต้องไม่ถูกตีกรอบภายใต้กำหนดนิยามใคร”

สำหรับเหตุผลการออกประกาศ “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2566” นั้น ในประกาศฯ ระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2558 และข้อ 10 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.2564 อธิการบดีจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2566”

ข้อ 2 การแต่งกายในลักษณะต่อไปนี้ ถือเป็นการแต่งกายที่ไม่สุภาพเรียบร้อย

(1) การแต่งกายในลักษณะที่ก่อให้เกิดการรบกวนสมาธิของบุคคลอื่นในการเรียน การสอบ
และการเข้ารับบริการอื่นจากส่วนงานของมหาวิทยาลัย

(2) การแต่งกายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่คุมสอบ
หรือบุคลากรผู้ให้บริการ เช่น การแต่งกายที่ไม่สามารถระบุตัวตนหรือไม่สามารถตรวจสอบการกระทำทุจริต
ของนักศึกษาได้

ภาพจาก Facebook สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ภาพจาก Facebook สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.2564 ประกาศเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีการระบุถึงการแต่งการในโอกาสทั่วไป ในข้อ 10 ของข้อบังคับฯ ซึ่งระบุว่า “ในโอกาสทั่วไปให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ

หากนักศึกษาแต่งกายล่อแหลมจนเกินควร หรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนมีลักษณะไปในทางยั่วยุทางเพศ ทั้งนี้ไม่ว่าเจตนาหรือไม่ หรือแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยจนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์ผู้สอนมีสิทธิที่จะไมให้นักศึกษาเข้าเรียน และส่วนงานต่าง ๆ มีสิทธิงดให้บริการแก่นักศึกษาได้

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจออกประกาศกำหนดว่า การแต่งกายลักษณะใดที่เป็นการแต่งกายล่อแหลมจนเกินควร หรือเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายจนมีลักษณะไปในทางยั่วยุทางเพศ หรือแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยจนไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเป็นอย่างยิ่ง”