ประวัติ ฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. คนที่ 14

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส

เปิดประวัติ “ฉัตรชัย ศิริไล” ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. คนที่ 14 หลัง บอร์ด ธ.ก.ส. เคาะเลือก ถือเป็นบุคคลภายนอกคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กรณีการประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนใหม่ ลำดับที่ 14 ได้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ถือว่าเป็นผู้จัดการคนแรกที่มาจากบุคคลภายนอก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาคม  รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีคำสั่ง แต่งตั้ง นายฉัตรชัย  ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หลังผ่านกระบวนการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่ แทนนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนมีนาคม 2566

ซึ่งนายฉัตรชัยจะเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนที่ 14 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

“ประชาชาติธุรกิจ” เปิดประวัติ ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส. คนที่ 14 ซึ่งถือเป็นบุคคลภายนอกคนแรกที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสูงสุด

ประวัติ

นายฉัตรชัย ศิริไล เกิดพฤศจิกายน 2514 ปัจจุบันอายุ 51 ปี 

การศึกษา

จบการศึกษา ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)

เส้นทางการทำงาน

  • ทำงานสถาบันการเงินของรัฐ ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เริ่มตั้งแต่ปี 2539 ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด
  • ขึ้นเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร/สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
  • รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 2 วาระด้วยกัน

ประสบการณ์ทำงาน

  • พ.ศ. 2560-2563 กรรมการฝ่ายนายจ้าง คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประทรวงแรงงาน
  • พ.ศ. 2556-2559 กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการกำกับดูแลด้านบริหารความเสี่ยงบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • พ.ศ. 2555-2559 รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • พ.ศ. 2553-2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการสินเชื่อและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • พ.ศ. 2551-2552 ผู้ช่วยกรรมการ สายงานบริหารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • พ.ศ. 2547-2551 ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • พ.ศ. 2547-2547 ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์