เปิดโปรไฟล์ 10 รายชื่อ บอร์ด ก.ล.ต. เคาะสรรหาเก้าอี้ เลขาธิการคนใหม่

เลขา กลต บอร์ด

เปิดโปรไฟล์ 10 รายชื่อ บอร์ด ก.ล.ต.ชุดปัจจุบัน เคาะสรรหาเก้าอี้เลขา ก.ล.ต.ใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเด็นร้อนในวงการตลาดทุนช่วงนี้ พุ่งเป้าไปที่เก้าอี้เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคนปัจจุบัน จะครบกำหนดวาระ 4 ปี ในวันที่ 30 เมษายน 2566 ที่จะถึงนี้ และตามระเบียบสามารถรับการแต่งตั้งได้อีก เป็นวาระที่ 2

“เนื่องจากตามกฎเกณฑ์ระบุว่า เลขาธิการ ก.ล.ต. ที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง คราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งได้อีก แต่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 2 วาระ”

อย่างไรก็ดี กระแสข่าวร้อนๆ ความว่าวานนี้ ( 2 ก.พ.2566) ว่าทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประชุมเพื่อหารือเรื่องนี้ และบอร์ดมีมติ 6 ต่อ 4 เสียง ไม่ต่อวาระนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. คนปัจจุบัน

โดยรายชื่อบอร์ด ก.ล.ต.ทั้ง 10 รายนั้น ประกอบด้วย

1.นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการคนปัจจุบัน

โดยนายพิชิตยังเป็นกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน

พิชิต อัคราทิตย์
พิชิต อัคราทิตย์

2.นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รองประธานกรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ควบตำแหน่งประธานบอร์ดธนาคารกรุงไทย และเป็นกรรมการ PTT, AOT และ BCPG โดยเคยเป็นอดีตอธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย New Haven สหรัฐอเมริกา

กฤษฎา จีนะวิจารณะ
กฤษฎา จีนะวิจารณะ (ภาพจาก เวบไซต์ ก.ล.ต.)

3.นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โสรดา เลิศอาภาจิตร์
โสรดา เลิศอาภาจิตร์ (ภาพจาก เวบไซต์ ก.ล.ต.)

4.นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และควบตำแหน่งกรรมการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

จบการศึกษาระดับ B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา แลละ Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

5.นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ควบตำแหน่งกรรม สมิติเวช และจาร์ดีน แมธทีสัน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

สุภัค ศิวะรักษ์
สุภัค ศิวะรักษ์ (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

6.นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงาน คปภ. และประธานบอร์ด PTTEP เคยเป็นประธานบอร์ด PTT และประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas State University สหรัฐอเมริกา

ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

7.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ บมจ.เอสซีบี เอกซ์ และ บมจ.ปตท. เคยเป็นอดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา

นันทวัลย์ ศกุนตนาค
นันทวัลย์ ศกุนตนาค (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

8.นายพรชัย ชุนหจินดา กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย จบการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ M.S. (Finance), Florida International University และ Ph.D. (Finance), Florida International University

พรชัย ชุนหจินดา
พรชัย ชุนหจินดา (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

9.นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยโรแบร์ต ชูมาน, ประเทศฝรั่งเศส และนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยโรแบร์ต ชูมาน, ประเทศฝรั่งเศส

จารุวรรณ เฮงตระกูล
จารุวรรณ เฮงตระกูล (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

10.นายวิพุธ อ่องสกุล กรรมการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ Texas Tech University, U.S.A. และปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ Texas Tech University, U.S.A.

วิพุธ อ่องสกุล
วิพุธ อ่องสกุล (ภาพจากเวบไซต์ ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ยังเป็นหนึ่งในกรรมการ และเป็นเลขานุการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อีกด้วย โดยจบการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) University of California at Berkeley, U.S.A. จบนิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. จบเนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา? และจบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นอดีตอธิบดีกรมบังคับคดี, อธิบดีกรมคุมประพฤติ