ศาลปกครองพิพากษา NT จ่ายส่วนแบ่งรายได้พร้อมดอกเบี้ย JSTC

ศาลปกครอง JAS NT

JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาลปกครองพิพากษายืนตามอนุญาโตตุลาการ สั่ง NT จ่ายค่าส่วนแบ่งรายได้ พร้อมดอกเบี้ย ล่าสุดทะลุ 4,600 ล้านบาทแล้ว

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ถึงผลคำพิพากษาของศาลปกครอง ว่า สืบเนื่องจากผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2562

สำหรับข้อพิพาทระหว่าง บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JSTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT หรือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) เดิม) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ ได้มีคำชี้ขาดให้ NT รับผิดชอบชำระเงินส่วนแบ่งรายได้ ตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2551 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2554 รวมทั้งดอกเบี้ย คิดเป็นจำนวนเงิน 2,517,742,568.66 บาท จนถึงวันที่เสนอข้อพิพาท (22 ธันวาคม 2557) เป็นค่าดอกเบี้ยจำนวน 877,608,644.07 บาท

รวมยอดเงินต้นค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 3,395,351,212.73 บาท และดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 2,517,742,568.66 บาท นับแต่วันที่เสนอข้อพิพาทเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

Advertisment

ต่อมา NT ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอนผลคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมาก

ให้ NT รับผิดชำระเงินจำนวน 3,395,351,212.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย ซึ่งคำนวณถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,678,488,033.13 บาท