ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการใหม่ 2 ราย มีผล 1 ก.ค.

ฉัตรชัย ทิศาดลดิลก - ไพรัช ธนาชัยแสง
ฉัตรชัย ทิศาดลดิลก - ไพรัช ธนาชัยแสง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฉัตรชัย ทิศาดลดิลก” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และ “ไพรัช ธนาชัยแสง” เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 มีมติแต่งตั้งผู้บริหาร 2 ราย เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในตลาดทุน จึงเชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ดูแลงานฝ่ายวิจัย นายฉัตรชัยร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีประสบการณ์ทำงานหลากหลายด้านเกือบ 20 ปี ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ กฎเกณฑ์และนโยบายตลาดทุน การระดมทุนและการลงทุน

รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความรู้ตลาดทุนด้วยงานวิจัยและการจัดทำบทวิเคราะห์ด้านตลาดทุน และร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ นายฉัตรชัยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และได้วุฒิบัตร Chartered Financial Analyst (CFA)

นายไพรัช ธนาชัยแสง เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ดูแลงานฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และสำนักผู้จัดการ

นายไพรัชร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคลมากว่า 30 ปี จากธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล มีส่วนสำคัญในการผลักดันนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบ New Way of Work ให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงสถานการณ์ COVID-19


รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการและสร้างความร่วมมือกับ Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ อีกทั้งมีทักษะด้าน Coaching ซึ่งสามารถทำหน้าที่ Internal Coach ได้เป็นอย่างดี นายไพรัชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย