ช่อง 3 จับมือเมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม ตั้ง JV ผลิตภาพยนตร์ไทย

ช่อง 3

ช่อง 3 จับมือเมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จัดตั้งกิจการร่วมค้าหรือ JV รุกประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์ไทย ถือหุ้น 50% เงินลงทุนรวม 82.92 ล้านบาท

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายพิริยดิส ชูพึ่งอาตม์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทขอแจ้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 บริษัทได้จัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบริษัท เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตภาพยนตร์ไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตภาพยนตร์ไทย ชื่อกิจการร่วมค้า “เมเจอร์ จอยน์ ฟิล์ม และบีอีซี เวิลด์”

มูลค่าการลงทุนของกิจการร่วมค้าดังกล่าว มีจำนวน 82.92 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุน 50% หรือใส่เงินลงทุนไปประมาณ 41.46 ล้านบาท ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท และเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจให้เจริญเติบโต

               

ขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายงานการจัดตั้งกิจการร่วมค้าที่ได้ดำเนินการร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว